طراحی الگوی آموزش کارآفرینی برای موفقیت کسب و کارهای کوچک و متوسط

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه کارآفرینی، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

2 گروه مدیریت آموزشی، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران*(نویسنده مسئول)

3 گروه مدیریت و حسابداری، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

4 استادیار،گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان

چکیده

   هدف پژوهش ارائه الگوی آموزش کارآفرینی برای موفقیت کسب و کارهای کوچک و متوسط است. با بررسی مدلها و نظریات مربوط به عوامل موثر در ایجاد کارآفرینی و مصاحبه اکتشافی با صاحبنظران، ابعاد و شاخص های اولیه را شناسایی و الگوی اولیه تدوین، سپس پانل دلفی متشکل از 20 نفر از خبرگان تشکیل شد. پرسشنامه ها  توزیع و نظرات تجزیه و تحلیل گردید. نتیجه نشان داد آموزش کارآفرینی برای کسب و کارهای کوچک و متوسط متشکل از ابعاد مهارتهای it ، فنی، کارآفرینی و مدیریتی است. این ابعاد از 47 شاخص تشکیل شده است. پایایی پرسشنامه با استفاده از نرم افزاراس پی اس اس وآلفای کرونباخ 0.89 بدست آمد. برای تعیین اولویت ابعاد و شاخص های تشکیل دهنده از تکنیک مقایسات زوجی در نرم افزار اکس پرس چویس استفاده شد. نتیجه نشان داد مهارتهای کارآفرینی مهمترین نقش را در ایجاد شغل های کوچک و متوسط ایفا می نمایند. برای تعیین اثربخشی مدل، نمونه 384 تایی از دانش آموختگان انتخاب و پرسشنامه نهایی ارائه، دراین حالت اختلاف نمرات قبل و بعدآموزش بعنوان متغیر وابسته در نظرگرفته شد. با استفاده از نرم افزاراس پی اس اس و تحلیل رگرسیون چندگانه، رابطه مثبت بین آموزش کارآفرینی با مهارتهای فوق تأئید شد. نتایج مدلسازی با نرم افزار آموس نیز معنادار بودن رابطه مثبت بین مهارتها و آموزش کارآفرینی با موفقیت و استراتژیهای کسب و کارهای کوچک ومتوسط را نشان دادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing an entrepreneurship education model for the success of small and medium businesses

نویسندگان [English]

  • ali Shabani Kalate Molla Mohammadgholi 1
  • Fereydoon azma 2
  • parviz saeidi 3
  • Tayebeh tajari 4
1 Department of Entrepreneurship, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran
2 (Corresponding Author) Department of Educational Management, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran
3 Department of Management and Accounting, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran
4 Asistant Professor, Department Of Educational Sicneces,farhangian University
چکیده [English]

The main objective of this research is providing an entrepreneurship education model for small and medium-sized businesses. To this end, the dimensions and indicators were identified and the initial model was developed by examining the models and theories related to the factors affecting the creation of entrepreneurship and exploratory interview with some experts. Then, the Delphi panel consisting of 20 experts was formed. The questionnaires were distributed and their opinions were analyzed. The result showed that entrepreneurship education for small and medium enterprises consists of the skill dimensions of IT, technical, entrepreneurial, and management. These dimensions consist of 47 indicators. Reliability of the questionnaire was obtained equal to 0.89 using SPSS software and Cronbach's alpha. Express Choice Software was used to determine the priority of each of the dimensions and indicators of the paired comparison technique. The results showed that entrepreneurial skills play the most important role in creating small and medium-sized businesses. In order to determine the effectiveness of the model, 384 samples were selected from the graduates and the final questionnaire was provided to them. In this case, the difference between the scores before and after training was considered as a dependent variable. Using SPSS software and multiple regression analysis, the positive relationship of entrepreneurship education was confirmed with IT, technical, entrepreneurship, and management skills. The results of modeling with Amos software also showed a positive and significant relationship between skills and entrepreneurship education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Model designing
  • Entrepreneurship Training
  • Small and medium businesses
  • Paired comparisons
  • Multiple regression analysis