ابعاد پنج‎گانه شخصیت چهارچوبی برای پیش‌بینی رهبری تحول‌آفرین در محیط‌های آموزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

تحقیق حاضر با هدف شناسایی رابطه مدل پنج عاملی شخصیت و رهبری تحول آفرین و مشخص نمودن میزان پیش‏بینی‎پذیری رفتار رهبری تحول‎آفرین براساس ابعاد پنج‎گانه شخصیت و سهم تبیینی هر کدام از آنها در پیش بینی رهبری تحول آفرین انجام شده است. فرضیه‎های تحقیق حاضر دلالت بر پیشبینی رهبری تحول‎آفرین براساس ابعاد روان ‎رنجورخویی، برون گرایی، همسازی، وظیفه‎شناسی و گشودگی به تجارب داشت. داده‎های تحقیق حاضر حاصل اجرای دو پرسش‎نامه بود. ابعاد شخصیت به‎وسیله نمرات خود ارزیابی مدیران و با استفاده از «فرم کوتاه شخصیت سنج نئو» سنجیده شد. رفتارهای رهبری تحول‎آفرین مدیران نیز توسط زیردستان و با استفاده از «پرسش‎نامه چند عاملی رهبری» مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تحلیل داده‎های حاصل از مطالعه 56 مدیر و 148 نفر از زیردستان آنها در مناطق نوزده‎گانه آموزش و پرورش شهر تهران نشان داد که برون‎گرایی و گشودگی به تجارب جدید به طور مثبت رهبری تحول آفرین را پیش‎بینی می‎کند. وظیفه‎شناسی نیز رابطه معناداری با رهبری تحول‎آفرین دارد ولی نمی‎تواند رهبری تحول‌آفرین را پیش‎بینی کند. هم‌چنین رابطه بین دو بعد دیگر یعنی روان ‎رنجورخویی و همسازی با رهبری تحول‎آفرین معنادار نبود. بنابر نتایج تحقیق حاضر می‎توان گفت: رفتارهای رهبری به وسیله بعضی ویژگی‎های شخصیتی قابل پیش‎بینی است و برخی تفاوت‎های رفتاری رهبران تحول‎آفرین می‎تواند نشأت گرفته از ویژگی‎های شخصیتی باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Big Five-Factor Model of Personality: A Framework for Predicting the Transformational Leadership in Educational Contexts

چکیده [English]

This study was carried out in order to identify the link between the 5-factor model of personality (the Big 5) with transformational leadership and also to identify the extent of predictability of the transformational leadership in terms of five different facets of personality. Neuroticism, extraversion, agreeableness, conscientiousness and openness to experience were hypothesized to predict transformational leadership. Two questionnaires were used for data collection. Personality was measured through managers/ leaders’ self ratings using the NEO-FFI while subordinates rated their leaders’ behavior, using MLQ. Results based on 56 leaders and 148 subordinates from 19 Educational Districts of Tehran Metropolitan revealed that extraversion and openness to experience positively predicted transformational leadership. Conscientiousness was also positively correlated with transformational leadership, but cannot predict transformational leadership behaviors. Moreover there was no significant relationship between neuroticism and agreeableness, and transformational leadership. Accordingly, the results indicate that leadership behaviors can be predictable based on some personality traits. Also some behavioral differences among transformational leaders may originate from some personal traits.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • personality
  • transformational leadership
  • Education