بررسی نقش میانجی بهسازی مدرسه در رابطه بین مشارکت اولیا با کیفیت آموزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت آموزشی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران.

2 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، گروه مدیریت آموزشی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر مشارکت اولیا بر کیفیت آموزشی از طریق بهسازی مدارس ابتدایی دخترانه شهر زاهدان بود. که با روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی انجام گردید. جامعه آماری پژوهش را کلیه اولیا دانش آموزان مدارس ابتدایی با تعداد 500 نفر تشکیل دادند که با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه مورگان تعداد 217 نفر محاسبه گردید. روش نمونه‌گیری تصادفی ساده بود. جهت گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌های مشارکت اولیا افضل خانی و عبدی (1389)، پرسشنامه کیفیت آموزشی سروکوال پارسورامان (2004) و پرسشنامه محقق ساخته شیرازی (1393)، بهسازی مدارس استفاده گردید. روایی محتوایی پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه‌ها براساس ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 84/0، 73/0 و 94/0 برآورد گردید. داده‌های حاصل از پرسشنامه‌ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی شامل آزمون ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری از طریق نرم افزارهای SPSS23 و LISREL8.8 صورت گرفت. یافته‌ها نشان داد که مشارکت اولیا بر بهسازی مدرسه، مشارکت اولیا بر کیفیت آموزشی و بهسازی مدرسه بر کیفیت آموزشی اثر مستقیم دارد و همچنین مشارکت اولیا از طریق بهسازی به‌صورت غیر مستقیم بر کیفیت آموزشی مدارس اثر گذار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the mediating role of School Improvement between Parent Participation on Educational Quality

نویسندگان [English]

  • samaneh salimi 1
  • zeinab hosein ababdi 2
1 Assistant Professor, Department of Educational Management, Zahedan Branch, Islamic Azad University, Zahedan, Iran
2 Master of Educational Management, Department of Educational Management, Zahedan Branch, Islamic Azad University, Zahedan, Iran
چکیده [English]

The purpose of the present study was to investigate the effect of parent participation on school improvement and educational quality of primary schools in the district council of Zahedan. The research method was descriptive correlational. The statistical population of this study is all parents of primary school students in District 2 Board (Full-time Schools) with 500 students. According to Morgan's table, 217 people were selected by simple random sampling method. The instrument was a questionnaire for participation of Olia Afzal Khani and Abdi (2010), a quality of education questionnaire based on Sarvakal Parsouraman (2004) and a researcher-made questionnaire on improving schools and reliability of  /84, 0/73 and 94/0 . Also, the validity of the questionnaire was analyzed by Liserl software. Findings showed that parent participation has a direct effect on school improvement, parent participation on educational quality and school improvement. Parental involvement indirectly affects the quality of education through school improvement

کلیدواژه‌ها [English]

  • parent participation
  • school improvement
  • Educational Quality