شناسایی عوامل موثر بر بهبود انتخاب منابع انسانی در آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت آموزشی ، واحد بین المللی کیش، دانشگاه آزاد اسلامی ،جزیره کیش ، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر بهبود انتخاب منابع انسانی در آموزش و پرورش انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف، بنیادی و برحسب نوع داده، کیفی بود. جامعه آماری شامل خبرگان دانشگاهی و مدیران ارشد آموزش‌وپرورش بود که بر اساس نمونه‌گیری هدفمند، تعداد 23 نفر از خبرگان انتخاب شدند. به‌منظور گردآوری داده‌ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. روش تحلیل داده‌ها کدگذاری نظری برگرفته از روش نظریه‌پردازی داده بنیاد بود. نتایج پژوهش نشان داد که عوامل اثرگذار بر بهبود انتخاب منابع انسانی و مؤلفه‌های آن به ترتیب عبارتند از رفتار شهروند حرفه‌ای (ویژگی‌های فردی، مسئولیت اجتماعی، رفتار در جامعه)؛ عملکرد شغلی (عملکرد حرفه‌ای، عملکرد سازمانی، عملکرد پژوهشی)؛ نوآوری (فردی، سازمانی، اجتماعی). همچنین، یافته‌ها نشان داد توجه به نیروی انسانی در آموزش و پرورش به‌عنوان زیربنای تولید و ارائه خدمات در سازمان‌ها یکی از راهکارهای اساسی در افزایش کارایی و بهره‌وری این سازمان به شمار می‌رود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying Factors Influencing Human Resource Improvement in Education

نویسندگان [English]

  • Mahboubeh Farshad
  • Mehdi Bagheri
  • Amineh Ahmadi
Department of Educational Management, Kish International Branch, Islamic Azad University, Kish Island, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to Identifying Factors Influencing Human Resource Improvement in Education. This research was qualitative in terms of purpose and qualitative in terms of data type. The statistical population included university experts and senior directors of education and training, and based on targeted sampling, 23 experts were selected. A semi-structured interview was used to collect data. The method of data analysis was theoretical coding derived from the method of data foundation theory. The results showed that the factors influencing the improvement of human resource selection and its components, respectively, are the behavior of professional citizens (individual characteristics, social responsibility, behavior in society); Job performance (professional performance, organizational performance, research performance); Innovation (individual, organizational, social). However, the findings showed that attention to human resources in education as a basis for production and service delivery in organizations is one of the basic strategies in increasing the efficiency and productivity of this organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Resource Selection
  • professional performance
  • Innovation