بررسی رابطه بین سرمایه‌ فکری و جهت گیری ارزشی دبیران متوسطه‌ شهرستان شهرکرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف از این تحقیق تعیین رابطه‌ سرمایه‌ فکری و جهت گیری ارزشی در بین دبیران شهر شهرکرد بود. با توجه به اهمیت جهت گیری ارزشی در بین معلمان و گرایش بیش از اندازه در برخی از موارد به آن و یا عدم توجه به آن، تحقیقی در این زمینه در سطح استان و یا مرکز استان لازم و ضروری به نظر می‌رسید. برای انجام تحقیق، 285پرسش شونده در این مطالعه شرکت کرده و پرسشنامه‌ها را تکمیل کردند. با توجه به اطلاعات به دست آمده توسط پرسشنامه که حاصل فرضیه‌های برگرفته از نظریه‌های علوم انسانی و طی انجام مراحل تجزیه و تحلیل آماری و استفاده از آزمون های مناسب با توجه به سطوح سنجش سوال های پرسش نامه بوده، نتایج زیر را می‌توان ارائه نمود: با توجه به نتایج به دست در سطح 05/0 >p، همبستگی مثبت و معناداری بین سرمایه‌ فکری و جهت گیری ارزشی دبیران وجود ندارد. بین سرمایه‌ فکری در بعد سرمایه (انسانی، ساختاری و ارتباطی) با جهت گیری ارزشی رابطه وجود ندارد. بین سرمایه‌ فکری با جهت گیری ارزشی از بعد (زیباشناختی – نظری- اقتصادی- اجتماعی- سیاسی و مذهبی) رابطه وجودندارد. هم چنین در دو گروه زن و مرد این رابطه تقریباً یکسان بوده و تفاوت معناداری با همدیگر ندارند. متغیرهای دموگرافیک (جنس-  سن– سنوات خدمت- مدرک تحصیلی) بر جهت گیری ارزشی دبیران تأثیری ندارد. هم چنین جنسیت و سن بر مؤلفه‌های سرمایه‌های فکری تأثیر ندارد ولی سابقه و مدرک تحصیلی بر مؤلفه‌های سرمایه‌های فکری تأثیر دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Intellectual Capital and Value Orientation among Shahrekord High School Teachers

چکیده [English]

The purpose of these study was to investigate the relationship between intellectual capital and value orientation among high school teachers in Shahrekord. Considering the importance of value orientation among teachers and the excessive tendency in some cases lack of attention to it, the researcher it necessary to conduct this study.285 participated in the study and completed questionnaires. After collecting the completed questionnaires, developed based on humanistic theories , and analyzing the data through data analysis procedures , the following results were obtained: a) There was no significant relationship between intellectual capital and value orientation at p<0.05 level of significance , b) There was no relationship between intellectual capital and different aspects of value orientation (aesthetic - theory - economic - social - political and religious), c) There was no significant difference between male and female participants , d) There was no relationship between teachers, value orientation and their demographic features, such as gender, age professional background , and educational degree .Gender and age had no impact on intellectual capital either; however , professional background and educational degree had influence on intellectual capital.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intellectual Capital
  • value orientation
  • human capital
  • structure capital