طراحی و ارزیابی مدل شایستگی رهبری مدیران دانشگاه های آزاد اسلامی- رویکرد ترکیبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1. گروه علوم تربیتی،دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت،ایران

2 استادیار گروه مدیریت آموزشی، واحد مرودشت،دانشگاه آزاد اسلامی ، ،مرودشت،ایران

3 ستادیار گروه مدیریت آموزشی، واحد مرودشت،دانشگاه آزاد اسلامی ، ،مرودشت،ایران

چکیده

زمینه و هدف: تحقیق حاضر با هدف طراحی و ارزیابی مدل شایستگی رهبری مدیران دانشگاه های آزاد اسلامی- رویکرد ترکیبی در طی سال های 1398-1397 انجام شده است.
روش کار :در بخش کیفی از روش متوالی- اکتشافی و در بخش کمی از روش توصیفی – پیمایشی استفاده شده است. مشارکت کنندگان در بخش کیفی شامل21نفر از صاحبنظران دانشگاهی بوده اند که بصورت هدفمند و با استفاده از صاحبنظران کلیدی و به روش اشباع نظری انتخاب شده اند و در بخش کمی جامعه آماری کلیه هیئت علمی و کارکنان دانشگاه های آزاد اسلامی استان فارس که 1730 کارمند و 1760 هیئت علمی بوده است.برای تعیین حجم نمونه از جامعه آماری از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای استفاده شده سپس از بین خوشه ها بصورت تصادفی 317 نفر انتخاب و پرسشنامه توزیع گردید .ابزار پژوهش در بخش کیفی مصاحبه اکتشافی و نیز نیمه ساختمند بوده و در بخش کمی برای ارزیابی مدیران دانشگاه های آزاد اسلامی استان فارس از پرسشنامه ی شایستگی رهبری مدیران که براساس مضامین بدست آمده در مرحله کیفی طراحی شده،استفاده گردیده است. در بخش کیفی تجزیه و تحلیل مصاحبه ها با استفاده از روش تحلیل مضمون(مضامین پایه،سازمان دهنده و فراگیر) انجام گرفته ودر بخش کمی جهت تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل عامل اکتشافی و تاییدی شده است.
نتایج: نتایج بدست آمده هفت شایستگی رهبری از جمله شایستگی های بینشی با بارعاملی83/0،شایستگی های ارزشی-اخلاقی با بارعاملی 75/0،شایستگی های عاطفی-اجتماعی با بارعاملی 69/0،شایستگی های سیاسی با بارعاملی 70/0،شایستگی های فنی-تخصصی با بارعاملی 83/0و شایستگی های مدیریتی- عملیاتی با بارعاملی 77/0 و چهار عامل موثر بر شایستگی رهبری مدیران دانشگاه آزاد از جمله :اخلاق گرایی با بارعاملی 63/0،انگیزشی با بارعاملی 77/0،مدیریتی با بارعاملی 79/0 و ساختاری با بارعاملی 69/0 را نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The present study aimed at designing and evaluating the leadership competency model of Islamic Azad University managers - a mixed approach.

نویسندگان [English]

 • seyedeh fatemeh habibi 1
 • mojgan amiriyanzadeh 2
 • abadollah ahmadi 3
 • reza zarei 3
1 , P.H.D in Educational Management, IAU, Marvdasht branch
2 nullAssistant professor, IAU Marvdasht branch,Marvdasht, Iran.
3 Assistant professor, IAU Marvdasht branch,Marvdasht, Iran.
چکیده [English]

Methods: In the qualitative part, sequential-exploratory method and in a small part, descriptive-survey method have been used. Participants in the qualitative section included 21 academic experts who were purposefully selected using key experts and the method of theoretical saturation. In the quantitative section of the statistical population in a small stage of this research all faculty and staff of Islamic Azad University of Fars Province 1730 employees and 1760 faculty members. To determine the sample size of the statistical population, cluster random sampling method was used, then 317 people were randomly selected from the clusters and a questionnaire was distributed. Research tool in the qualitative part of exploratory interview and It is also semi-structured and in a small section for evaluating university administrators Islamic Azad Fars Province Leadership Competency Questionnaire obtained in the qualitative phase designed based on themes, have been used. In the qualitative part, the analysis of the interviews was done using the thematic analysis method (basic, organizational and comprehensive themes) and in the quantitative part, for the analysis of the data, the exploratory factor analysis was confirmed.
Results: Results of seven leadership competencies including visual competencies with a factor of 0.83, value-ethical competencies with a factor of 0.75, social-emotional competencies with a factor of 0.69, political competencies with a factor of 0.70, competency Technical-specialized factors with a factor of 0.83 and managerial-operational competencies with a factor of 0.77 and four factors affecting the competence of leadership of Azad University managers, including: ethics with a factor of 0.63, motivation with a factor of 0.77, management with a factor of interaction 0.79 and showed a structure with a factor of 0.69.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Leadership
 • Competence
 • Management
 • Higher Education
 • University
 • Leadership Competence
 • Model