واکاوی فلسفی ذهنیت پنج گانه مدیران آموزش عالی در دانشگاه آزاد اسلامی (مطالعه موردی: استان های تهران و البرز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشکده روانشناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

2 گروه علوم تربیتی ، دانشکده روانشناسی ، واحد کرج ، دانشگاه آزاد اسلامی ، کرج ، ایران .

چکیده

هدف از انجام این پژوهش واکاوی فلسفی ذهنیت پنج گانه مدیران آموزش عالی در دانشگاه آزاد اسلامی است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران دانشگاه آزاد اسلامی استان‌های تهران و البرز، در دو سطح عالی و میانی و در سه حوزه فعالیت شامل آموزشی، اجرایی و پژوهشی می‌باشند و نمونه به روش هدفمند (قضاوتی) انتخاب شد. روش جمع‌آوری داده‌ها، آمیخته (کیفی و کمی) است که از ابزار مصاحبه نیمه‌ساختار یافته در بخش کیفی و در بخش کمی با استفاده از داده‌های حاصل از بخش کیفی از ماتریس خود تعاملی ساختاری استفاده شد و برای سازگار ساختن ماتریس از قاعده بولین جهت کشف روابط بین شاخص‌ها و تعیین وضعیت آنها استفاده، و درنهایت گراف ISM ارائه گردید. یافته‌های حاصل از پژوهش حاضر نشانگر آن است که مدیران عالی دارای ذهنیتی عملگرا، مدیران میانی دارای ذهنیت تحلیلی، مدیران در حوزه آموزشی دارای ذهنیت مشارکتی، مدیران در حوزه اجرایی به طور مشترک دارای ذهنیت‌های جهانی و عملگرا و در مقابل مدیران در حوزه پژوهشی دارای ذهنیت انعکاسی می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Philosophical Analysis of the Five Mindsets of Higher Education Directors in Islamic Azad University (Case Study: Tehran and Alborz Provinces)

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Parasteh 1
 • Hosein Abasi 2
 • Sanaz Esfandiari 2
 • Maryam Mostafapor hosein abadi 2
1 Department of Educational,Faculty of psychology, Islamic Azad University Karaj, Karaj, iran.
2 Department Of Educational,Faculty Of Psychology, Islamic Azad University Karaj,Karaj, Iran
چکیده [English]

The study is aimed at a philosophical analysis of the five mindsets of higher education administrators in Islamic Azad University. The statistical population of the study includes the directors of the Islamic Azad University of Tehran and Alborz Provinces, in two higher and middle levels and in three areas of activity including educational, executive and research activities and the sample was selected by purposeful (judgmental) method. The method of data collection is mixed (qualitative and quantitative), where semi-structured interview tools were used in the qualitative part and the data obtained from the qualitative part of the structural self-interaction matrix was used in the quantitative part. To make the matrix consistent, the Boolean rule was used to discover the relationships between the indicators and determine their status, and finally to discover the relationships between the indicators and determine their status, and finally the ISM graph was presented. Findings from the present study indicate that top managers have a pragmatic mindset, middle managers have an analytical mindset, managers in the field of education have a participatory mindset, managers in the field of execution jointly have global and pragmatic mindsets, and managers in the field of research have a reflective mindset.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Philosophical analysis
 • global mindset
 • reflective mindset
 • analytical mindset
 • pragmatic mindset
 • participatory mindset
 • directors of Islamic Azad University