الگوی ساختاری رابطه بین جامعه پذیری سازمانی و هویت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان ستادی آموزش و پرورش شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین جامعه پذیری سازمانی و هویت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان ستادی آموزش و پرورش شهر اصفهان در سال 1392 به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شد. از جامعه 742 نفری کارکنان ستادی 254 نفر تعیین و بر اساس روش نمونه گیری طبقه‌ای نسبتی حجم نمونه هر ناحیه آموزش و پرورش مشخص گردید. ابزارهای پژوهش پرسشنامه جامعه پذیری سازمانی تائورمینا (1994)، پرسشنامه هویت سازمانی مائیل و آشفورث (1992) و پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی وانگ (2004) بود. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی (05/0≥p) حاکی از رابطه مثبت و معنادار بین جامعه پذیری سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی، بین هویت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی و تأثیر جامعه پذیری سازمانی به واسطه هویت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی بود. بر اساس شاخص های نیکویی برازش ، تعدیل شده برازندگی و جذر واریانس خطای تقریب مدل معادلات ساختاری از برازش مناسب برخوردار بود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Organizational Socialization and Organizational Identification with Organizational Citizenship BehaviorAmong all the Employees of the Ministry of Education in Isfahan,Iran

چکیده [English]

The purpose of this research was to determine the relationship between organizational socialization, organizational identification with organizational citizenship behavior among the employees of the ministry of education in Isfahan, Iran (2012-2013). The method in the study was correlation and the population included the employees of the ministry of education in Isfahan (742 people).‎A sample size of 254 people was selected through stratified random sampling method; and the sample population was divided based on Isfahan education ministry’s regions. Data collection instruments were Taormina (1994) Organizational Socialization Questionnaire, Mael and Ashforth (1992) Organizational Identification Questionnaire, and Wang (2004) Organizational Citizenship Behavior Questionnaire.  Data analyzing was performed at two levels: descriptive statistics and inferential statistics. Findings from this research (), indicated a significant positive relationship between organizational socialization, organizational identification with the organizational citizenship behavior and mediating role of organizational identification in the relationship between organizational socialization and organizational citizenship behavior. Based on the measured goodness-of-fit index (GFI) and adjusted goodness of fit index (AGFI) and also the square of root mean squared error (RMSEA), the structural equations had appropriate goodness-of-fit.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational citizenship behavior
  • organizational socialization
  • organizational identification
  • Education
  • Isfahan