بررسی سطح موجود و مطلوب مولفه های مدیریت انگیزه بخش مدیران آموزشی مدارس دولتی در شهر کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مدیریت آموزشی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

چکیده

پژوهش حاضر یک مطالعه  از نوع رویکرد ترکیبی(طرح اکتشافی) بود. جامعه آماری در بخش کیفی شامل 375 نفر از مدیران آموزشی مدارس  دولتی شهر کرمانشاه بود که در سال تحصیلی 98- 1397 مشغول خدمت بودند. دراین مطالعه برای گردآوری داده ها در مورد وضعیت مولفه های مدیریت انگیزش بخش از پرسشنامه ای محقق ساخته به تعداد 8 مؤلفه مدیریت انگیزش بخش مدیران آموزشی در غالب 400 گویه استفاده گردید.گردآوری داده های جمع آوری شده  از طریق بررسی اسناد و پژوهش های پیشین انجام شده در زمینۀ مدیریت انگیزش بخش و متون و گزارش پژوهش های موجود در این زمینه با رویکرد تحلیل محتوا بررسی شد و در مرحله بعد، پس از طراحی سؤال های پرسشنامه مولفه های متنوع انگیزش بخش برای مدیران آموزشی طراحی گردید.روند اجرای پرسشنامه ها در بخش کمی به گونه ای پیش رفت که محقق موفق به تکمیل پرسشنامه ها بر روی نمونه ای به حجم تقریباً 375 نفر مدیر مدارس شهر کرمانشاه گردید. بدین منظور با عنایت به مبانی نظری و ادبیات پژوهش، مؤلفه های مربوط به مدیریت انگیزش بخش استخراج گردید. وجهت ارزشیابی ماتریس همبستگی از آزمون KMO و آزمون کرویت بارتلت استفاده گردید. مقدار شاخص KMO برای همه 8مولفه مدیریت انگیزش بخش بالاتر از حد مطلوب 0.6بود و مقادیر به 1 نزدیک اند. همچنین نتایج آزمون بارتلت برای همه مولفه های مدیریت انگیزش بخش در سطح( p < 0.001 ) معنادار بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the existing and desirable level of motivation management components of public school educational managers in Kermanshah

نویسنده [English]

  • faranak mosavi
Faranak Mosavi Assistant Professor, Islamic Azad University, Kermanshah Branch
چکیده [English]

 The present study was a study of a combined approach (exploratory design). The statistical population in the qualitative section included 375 educational administrators of public schools in Kermanshah who were serving in the academic year 1397-98. In this study, a researcher-made questionnaire with 8 components of motivational management of educational managers in the form of 400 items was used to collect data on the status of motivational management components. Data collection was performed by reviewing documents and previous research. In the field of motivational management and texts and reports of existing research in this field were reviewed with a content analysis approach and in the next step, after designing the questionnaire questions, various motivating components were designed for educational administrators.The process of implementing the questionnaires in the quantitative part progressed in such a way that the researcher succeeded in completing the questionnaires on a sample of approximately 375 school principals in Kermanshah. For this purpose, considering the theoretical foundations and research literature, components related to motivational management were extracted. KMO test and Bartlett sphericity test were used to evaluate the correlation matrix. The value of KMO index for all 8 components of sector motivation management was above the desired level of 0.6 and the values ​​are close to 1. Also, Bartlett test results were significant for all components of motivational management at the level (P 0.001).

کلیدواژه‌ها [English]

  • motivation
  • Motivation Components
  • Motivational Managers