ارایه مدل کیفی شایستگی های حرفه ای مدرسان دانشگاه علمی کاربردی کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 استاد گروه مدیریت و برنامه ریزی امور فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

3 دکتری مدیریت آموزش عالی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

4 دکتری مدیریت آموزشی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال ، تهران، ایران

چکیده

< p>این پژوهش به منظور ارایه مدل کیفی شایستگی های حرفه ای مدرسان دانشگاه علمی کاربردی کشور ، با استفاده از تحلیل محتوای استقرایی؛ 1519 کد مفهوم شناسایی ، کدگذاری و دسته بندی شده و در ادامه در سه مرحله نه بعد و 22 مولفه، تبیین و نهایتا با استفاده از تکنیک دلفی سه مرحله ای در بین 18 نفر از خبرگان علمی و اجرایی، این شاخص ها مورد جرح و تعدیل قرار گرفت. در پایان مدل شایستگی های حرفه ای مدرسان دانشگاه علمی کاربردی کشور در نه بعد شایستگی‌های دانش تخصصی (در3 مقوله) ، شایستگی‌های تدریس (در3 مقوله) ، شایستگی‌های توانایی‌های حرفه‌ای(در2 مقوله) ، شایستگی‌های مهارت‌های حرفه‌ای(در4 مقوله) ، شایستگی‌های نگرش حرفه‌ای(در2 مقوله) ، شایستگی‌های اجتماعی(در2 مقوله) ، شایستگی‌های فرهنگی(در2 مقوله) ، شایستگی‌های دانش سازمانی(در2 مقوله) و شایستگی‌های ارتباطی(در2 مقوله) ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a qualitative model of professional competencies of the teachers of the University of Applied Sciences

نویسندگان [English]

  • Noureddin Kazemi 1
  • esmaeil kavousy 2
  • Mojtaba Moazemi 3
  • Nazanin Bani asadi 4
1 PhD Student in Management of educational of Management of Islamic Azad University, North Tehran Branch
2 Professor of Cultural Affairs and the School of Management faculty member of Islamic Azad University, North Tehran Branch
3 PhD in Management of educational Affairs faculty and the member of Islamic Azad University
4 PhD in Management of educational Affairs faculty and the member of Islamic Azad University, North Tehran Branch,
چکیده [English]

< p >This study was conducted to provide a qualitative model of professional competencies of teachers of the University of Applied Sciences. Using inductive content analysis, 1519 concept codes have been identified, coded and categorized, and then in three stages, nine dimensions and 22 components were explained. Finally, using Delphi three-stage technique, these indicators were modified and adjusted among 18 scientific and executive experts. In the end, the model of professional competencies of teachers of the University of Applied Sciences was presented in nine dimensions as follows: specialized knowledge competencies (in 3 categories), teaching competencies (in 3 categories), professional competencies (in 2 categories), professional skills competencies (In 4 categories), professional attitude competencies (in 2 categories), social competencies (in 2 categories), cultural competencies (in 2 categories), organizational knowledge competencies 

کلیدواژه‌ها [English]

  • professional merits
  • functional merits
  • profunctional merits