بومی سازی مقوله های مدیریت دانش بر اساس مدل پایه های ساختمان دانش در حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی‌دکترای‌علم اطلاعات و‌دانش شناسی،‌واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران.

2 دانشیار‌گروه علم اطلاعات ودانش شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد، اسلامی، تهران،ایران

3 نویسنده مسئول، دانشیار گروه علم اطلاعات ودانش شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران،ایران

4 استاد گروه علم اطلاعات ودانش شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایران

چکیده

بومی سازی مقوله های مدیریت دانش بر اساس مدل پایه های ساختمان دانش، شامل: اهداف، شناسایی، کسب، توسعه، تسهیم، نگهداری، استفاده و ارزیابی دانش در حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی است. از آن جایی که ضریب کندال معیاری از اجماع اعضای پنل دلفی را  نشان می دهد یافته ها نشان می دهد که مقوله شناسایی دانش با ضریب 1 و مقوله اکتساب دانش با ضریب 75/0 و شاخص مقوله حفاظت دانش با ضریب 1 با اجماع قوی و مقوله توسعه دانش با 65/. ضریب  با اجماع قوی و مقوله اندازه گیری دانش با ضریب 52/0 و مقوله استفاده دانش با ضریب 55/0 با اجماع متوسط و مقوله اهداف دانش با ضریب 33/0 و مقوله توزیع دانش باضریب 35/0 با اجماع ضعیف تثبیت و بومی سازی شد. در مقوله توزیع دانش شاخص حمایت قوانین و مقررات  با میانگین 9/4 درصد از اهمیت بالاتری برخوردار است  در مقوله اهداف زیر مقوله های تعین سطح و ظرفیت های دانش، تعیین اهداف و فرهنگ دانش ، تعیین اهداف راهبردی دانش به منظور توصیف و ظرفیت سازی نیاز برای دانش آینده، اهداف عملیاتی دانش به منظور اقدام دانش هنجار شده دانش راهبردی با میانگین 2/4 درصد از اهمیت بالاتری برخوردار است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Localization of knowledge management categories based on the basic model of knowledge building In the artistic field of the Islamic Propaganda Organization

نویسندگان [English]

  • mahnaz khodadad 1
  • fahomeh babolhavaeji 2
  • Esmat Momeni 3
  • n adjla hariri 4
1 PhD Student, Department of Information Science, Faculty of Humanities, Tehran University of Science and Research, Iran
2 Associate Professor, Member, Department of Information Science and Knowledge, Tehran Science and Research Branch
3 Corresponding Author) Associate Professor, Member, Department of Information Science and Knowledge, Allameh Tabatabai University, Tehran Branch
4 4Full Professor, Member, Department of Information Science and Knowledge, Tehran Science and Research Branch, Thesis Advisor
چکیده [English]

Objective: Localization of knowledge management categories based on the basic model of knowledge building includes the following: Objectives, identification, acquisition, development, sharing, maintenance, use and evaluation of knowledge in the artistic field of the Islamic Propagation Organization. Research method: The research method was qualitatively based on the Delphi approach. The research population consisted of 21 knowledge experts and senior managers of the organization. The research data collection tool was a questionnaire based on a five-choice liquor spectrum, with a very small to very large scale. This method has been used to determine knowledge management indicators based on the model of knowledge building with the help of experts. The statistical population of this research in the Delphi section is made up of experts who are aware of the subject who were 21 experts including managers and people with artistic degrees in the field of art of the Islamic Propagation Organization. Purposeful and judgmental sampling method was used to perform the Delphi process. Findings: Since Kendall coefficient represents a measure of consensus of Delphi panel members, the findings show that knowledge identification category with a coefficient of 0.75, knowledge acquisition category with a coefficient of 0.1, knowledge protection category indicator with a coefficient of 1 with strong consensus, the category of knowledge development with a coefficient of 0.65 with a strong consensus, the category of knowledge measurement with a coefficient of 0.52 and the category of knowledge use with a coefficient of 0.55 with a medium consensus, the category of knowledge objectives with a coefficient of 0.33, and the category of knowledge distribution with a coefficient of 0/35 were consolidated and localized with weak consensus. Conclusion: In the category of knowledge distribution, the indicator of support for rules and regulations with an average of 9.4 is more important and in the category of objectives under the categories of determining the level and capacity of knowledge, determining goals and culture of knowledge, determining strategic goals of knowledge to describe and increasing the capacity of the need for future knowledge, the operational goals of knowledge in order to act the normalized knowledge of strategic knowledge with an average of 4.2 percent is of greater importance. Therefore, these subcategories need more attention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Knowledge management
  • localization
  • foundations of the building
  • art field of the Islamic Propaganda Organization
  • Delphi panel