اعتبارسنجی الگوی برنامه درسی سواد رسانه ای دردانشگاه فرهنگیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی ،واحدلامرد،دانشگاه آزاداسلامی ،لامرد،ایران

2 دانشیار،عضوهیئت علمی ،گروه علوم تربیتی ،دانشگاه آزاداسلامی ،واحدلامرد،لامرد،ایران

3 دانشیار،عضوهیئت علمی ،گروه علوم تربیتی ،دانشگاه آزاداسلامی ،واحدمرودشت ،مرودشت،ایران

4 استادیار،عضوهیئت علمی ،گروه مدیریت ،دانشگاه آزاداسلامی ،واحدلامرد،لامرد،ایران

چکیده

مطالعه حاضر با هدف اعتبار بخشی الگوی برنامه درسی سواد رسانه ای و ارائه الگو و بررسی دیدگاه های موجود طراحی گردیده است. روش پژوهش درگروه"تحقیق آمیخته اکتشافی" است.جامعه آماری پژوهش شامل متخصصان، و.برنامه ریزان درسی مرتبط با سواد رسانه ای می باشد ودر زمینه تعیین حجم مناسب, نمونه گیری لازم به شیوه تصادفی خوشه ای چند مرحله ای در بین صد نفر انجام گردید. جمع آوری اطلاعات از روش میدانی از طریق پرسشنامه و مدل برآمده ازسطح کیفی پژوهش، میباشد و جهت تعیین اعتبار به صاحب نظران عرصه سواد رسانه ای ارائه گردیده است. روایی پژوهش نیز از تحلیل عاملی تأییدی و جهت تعیین پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است.آماره های کمی دردو بخش آمار توصیفی با تکیه بر جداول فراوانی، شاخص های آماری و شاخص های پراکندگی و در بخش استنباطی نیز، با تکیه بر اطلاعات مستخرج از بخش تحلیل محتوا، می باشد. یافته ها نشان داد که الگوی پیشنهادی برنامه درسی یادشده ازدیدگاه کارشناسان  مطلوب بوده است وشاخص برازندگی تطبیقی cfi به ترتیب رتبه اول تأثیرگذاری، اختصاص به شاخص محتوا با بار عاملی960/ و رتبه دوم، شاخص اهداف آموزشی بابارعاملی 93/0 دررتبه سوم شاخص ارزشیابی با بار عاملی 91/0 و رتبه چهارم تاثیرگذاری روش های آموزشی با بار عاملی 87/0قرار دارند. نتایج اعتبارسنجی نشان می دهد الگوی برنامه درسی سوادرسانه ای دردانشگاه فرهنگیان مناسب بوده ودرسطح بالایی الگوی پیشنهادی را تایید کردند .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Validation of Media Literacy Curriculum Model in Farhangian University

نویسندگان [English]

  • abbas mansori 1
  • Seyyed Ahmad Hashemi 2
  • abbas gholtash 3
  • mokhtar ranjbar 4
1 PhD Student in Curriculum Planning, Lamerd Branch, Islamic Azad University, Lamerd, Iran
2 Associate Professor, Faculty Member, Department of Educational Sciences, Islamic Azad University, Lamerd Branch, Lamerd, Iran
3 Associate Professor, Faculty Member, Department of Educational Sciences, Islamic Azad University, Marvdasht Branch, Marvdasht, Iran
4 Assistant Professor, Faculty Member, Department of Management, Islamic Azad University, Lamerd Branch, Lamerd, Iran
چکیده [English]

The present study was designed with the aim of validating the media literacy curriculum model and presenting the model and reviewing existing perspectives. The research method is in the group of "exploratory mixed research". The statistical population of the research includes specialists, and curricula related to media literacy, and in determining the appropriate volume, the necessary sampling is done in a multi-stage cluster random method among one hundred people. Took. Collecting information from the field method is through a questionnaire and a model derived from the qualitative level of the research, and has been presented to experts in the field of media literacy to determine the validity. The validity of the study was confirmed by confirmatory factor analysis and Cronbach's alpha coefficient was used to determine the reliability. Quantitative statistics in the two sections of descriptive statistics based on frequency tables, statistical indices and dispersion indices and in the inferential section based on extracted information From the content analysis section. The results showed that the proposed model of the mentioned curriculum was desirable from the point of view of experts and the index of adaptive fitness cfi was the first rank of effectiveness, assigned to the content index with a factor load of / 960 and the second rank, the educational goals index with a factor of 0.93 in the third rank of the load evaluation index. The factor is 0.91 and the fourth rank of the effectiveness of educational methods with a factor load of 0.87. The results of the validation show that the model of media literacy curriculum in Farhangian University is appropriate and they approved the proposed model at a high level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media literacy curriculum
  • curriculum templates
  • curriculum
  • Farhangian University