بررسی اثر بازیابی تعاملی اطلاعات بر فرآیند مدیریت دانش اعضای هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی استان گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران.

2 استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر در پی سنجش تاثیر بازیابی تعاملی اطلاعات بر فرآیند مدیریت دانش اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان است، و از نوع کاربردی به روش پیمایشی است. جامعه پژوهش 452 نفر اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان است، که براساس جدول مورگان تعداد جامعه نمونه 208 نفر تعیین شد. ابزار جمع آوری داده‌ها دو پرسشنامه محقق ساخته، بر اساس مدل‌های بلکین، و فونگ و چوی بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با روش توصیفی و استنباطی بود، و شامل فراوانی، درصد فراوانی، جدول توزیع فراوانی، میانگین و انحراف معیار، تحلیل عاملی تاییدی ، آلفای گرونباخ ، رگرسیون، آزمون کلموگروف- اسمیرنوف بود. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزارهای اس‌پی‌اس‌اس نسخه 24، و آموس استفاده شد. جهت بررسی رابطه‌ی بین بازیابی تعاملی اطلاعات و مدیریت دانش، از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته‌ها نشان داد، ابعاد (بازنمون، مقایسه، نمایش، راهبری، و تجسم)، در بازیابی تعاملی نقش دارند، و به عنوان عوامل موثر بر مدیریت دانش شناخته شده اند، علاوه بر آن، عوامل (کسب دانش، خلق دانش، حفظ و ذخیره دانش، توزیع دانش، کاربرد دانش) نیز بر مدیریت دانش تاثیر دارند که در این میان توزیع دانش دارای بیشترین، و حفظ و ذخیره دانش دارای کمترین تاثیر هستند. نتایج نشان داد، بازیابی تعاملی اطلاعات و تمام ابعاد آن رابطه مثبت و معنادار و تاثیر مستقیم بر فرآیند مدیریت دانش اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان دارند، و بعد مقایسه بیشترین، و بعد تجسم کمترین عامل تاثیر گذار شناخته شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of interactive information retrieval on the knowledge management process of faculty members of Gilan University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Hoseyn Esmaeili Niyasan 1
  • Hajar Zarei 2
  • Soudabe Shapouri 2
1 Ph.D. Student, Department of Information Science, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Information Science Tonekabon Branch Islamic Azad University, Tonekabon, Iran.
چکیده [English]

The present study seeks to assess the impact of information interactive recovery on the knowledge management process of faculty members of Gilan University of Medical Sciences, The present study is an applied by survey method. The research population is 452 faculty members of Gilan University of Medical Sciences, which based on Morgan table, the sample population was 208. Data collection tools were two researcher-made questionnaires, based on Belkin, Fong and Choi models. Data were analyzed by descriptive and inferential methods, and included frequency, frequency percentage, frequency distribution table, mean and standard deviation, confirmatory factor analysis, Grunbach's Alpha, regression, Kolmogorov-Smirnov test. Data analysis software version 24 and Amos were used to analyze the data. Pearson correlation test was used to investigate the relationship between interactive information retrieval and knowledge management. Findings showed that dimensions (representation, comparison, representation, leadership, and visualization) are involved in interactive retrieval, and are known as factors affecting knowledge management, in addition, factors (knowledge acquisition, knowledge creation, Knowledge retention, knowledge distribution, knowledge application) also have an impact on knowledge management, among which knowledge distribution has the most, and knowledge retention has the least impact. The results showed that interactive retrieval of information and all its dimensions have a positive and significant relationship and a direct impact on the knowledge management process of faculty members of Gilan University of Medical Sciences, and then compared the most, and then the least influential factor were identified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • information Interactive recovery
  • Knowledge Management
  • Faculty members
  • Gilan University of Medical Sciences