شناسایی ابعاد و مولفه ها چابکی سازمانی در آموزش‌وپرورش مبتنی بر رویکرد فناوری اطلاعات در یک مدل فرایندی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت آموزشی، واحد تربت حیدریه، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت حیدریه، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد تربت حیدریه، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت حیدریه، ایران

3 استادیار گروه علوم تربیتی ، واحد بردسکن، دانشگاه آزاد اسلامی، بردسکن، ایران

4 استادیار گروه علوم تربیتی ، واحد تربت حیدریه، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت حیدریه، ایران

چکیده

این پژوهش از نظر هدف و ماهیت در زمره تحقیقات کاربردی‌‑توسعه ای است. در این پژوهش با توجه به هدف پژوهش از روش ترکیبی یا آمیخته از طریق تلفیق روش های کیفی و کمی استفاده شده است. در روش کیفی از تکنیک دلفی و از نظر روشهای کمی گردآوری داده ها، روش توصیفی از نوع پیمایشی بهره گرفته شد. جامعه آماری بخش کیفی را خبرگان دلفی که تعداد17 نفر انتخاب و تا مرحله اشباع نظری، مصاحبه ادامه یافت. جامعه آماری بخش کمی شامل تمامی کارکنان ادارات آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان (ستادی-‌اداری) در سال تحصیلی 98-97 به تعداد 1503 نفر است که براساس جدول کرجسی و مورگان، تعداد274 نفر به عنوان حجم نمونه آماری انتخاب و ابزار گردآوری داده های این پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته است. نتایج این پژوهش نشان داده است که داده‌های این پژوهش با ساختار عاملی و زیربنای نظری پژوهش برازش مناسبی دارد و این بیانگر هم سو بودن سؤال‌های پژوهش با سازه‌های نظری است، همچنین فناوری اطلاعات، پاسخگویی، شایستگی، یکپارچگی، کار تیمی، سرعت و مدیریت دانش بر چابکی سازمانی کارکنان نقش دارند که در این میان متغیرهای فناوری اطلاعات، پاسخگویی، سرعت و کار تیمی بیشترین نقش و متغیرهای مدیریت دانش، یکپارچگی، انعطاف‌پذیری و شایستگی کمترین نقش را در چابکی‌سازمانی کارکنان دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the dimensions and components of organizational agility in education and training based on information technology approach in a process model

نویسندگان [English]

  • zahra keikha 1
  • mehdi zirak 2
  • Ahmad Akbari 3
  • turaj falah mehneh 4
1 PhD Student in Educational Management, Islamic Azad University, Torbat Heydariyeh Branch, Iran
2 Corresponding Author) Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Torbat Heydariyeh Branch, Islamic Azad University, Torbat Heydariyeh, Iran
3 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Bardaskan Branch, Islamic Azad University, Bardaskan, Iran
4 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Torbat Heydariyeh Branch, Islamic Azad University, Torbat Heydariyeh, Iran
چکیده [English]

 
This research is among the applied-developmental researches in terms of purpose and nature. In this paper, according to the purpose of the research, the combined method has been used through a combination of qualitative and quantitative methods. In the qualitative method, the Delphi technique and in terms of quantitative methods of data collection, the descriptive survey method was used. The qualitative statistical population consisted of Delphi experts, 17 of whom were selected, and the interview continued until the stage of theoretical saturation. The statistical population of the quantitative part includes all employees of education departments of Sistan and Baluchestan province (headquarters-administration) in the 2018-19 academic year, which includes 1503 people. According to Krejcie and Morgan table, 274 people were selected as the statistical sample size. The data collection tool of this research is a researcher-made questionnaire. The results of this study have shown that the data have a good fit with the factor structure and theoretical basis of the research, and this indicates that the research questions are in line with theoretical structures. Also, information technology, accountability, competence, integrity, teamwork and speed and knowledge management play a role in increasing organizational agility of employees, among which the variables of information technology, accountability, speed and teamwork have the most role and variables of knowledge management, integrity, flexibility and competence have the least role in increasing the organizational agility of ­employees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Agility
  • Information Technology
  • Education