رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده، سرمایه روان‌شناختی و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف از این مطالعه همبستگی، بررسی رابطه حمایت سازمانی ادراک شده، سرمایه روان شناختی و رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان دانشگاه آزاد سلامی واحد علوم و تحقیقات تهران بود. به این منظور، سه پرسش نامه حمایت سازمانی ادراک شده آیزنبرگر و همکاران (1986) تعدیل شده برای محیط های آموزشی توسط لاماسترو (2000)، سرمایه روان شناختی لوتانز (2007) و رفتار شهروندی سازمانی پادساکف و همکاران (1990) بازبینی شده توسط نت میر و همکارانش (1997) بعد از تأیید پایایی (از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 81/0، 85/0، 79/0)، و روایی (روایی صوری از طریق اجرای آزمایشی و روایی محتوایی از طریق قضاوت خبرگان) مورد استفاده قرار گرفت. پرسش نامه­ها بین 234 نفر که با استفاده از جدول مورگان و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از میان 611 نفر کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران انتخاب شده بودند اجرا شدند. داده­ها با آزمون های آماری کولموگروف- اسمیرنوف، همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی و با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج نشان داد که بین حمایت سازمانی ادراک شده و رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنادار (27/0=r) وجود دارد، هم چنین بین سرمایه روان شناختی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنادار (40/0=r) وجود دارد، علاوه بر این، بین حمایت سازمانی ادراک شده و سرمایه روان شناختی نیز رابطه معنادار (21/0= r) وجود دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Perceived Organizational Support, Psychological Capital and Organizational Citizenship Behavior among Islamic Azad University Employees, Science and Research Branch of Tehran.

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the relationship between perceived organizational support, psychological capital and organizational citizenship behavior among the employees of Islamic Azad University, science and Research Branch of Tehran. In this correlation study, three questionnaires were used (a) Eisenberger et al perceived organizational support (1986), adjusted for educational environment by Lamastro (2000), (b) Luthans psychological capital (2007), (c) Padsakoff organizational citizenship behavior (1990), reviewed by Net Meyer et al (1997). the reliability of the questionnaires was estimated 0.81, 0.85, 0.79 respectively through the Cronbach's alpha coefficient. A sample of 234 employees who were selected through stratified random sampling completed the questionnaires. The data was analyzed through descriptive (mean and standard deviation) and inferential statistics (Kolmogorov-Smirnov, Pearson correlation coefficient, Durbin-Watson and simple linear regression) using SPSS software. Results showed that there was a significant correlation between organizational citizenship behavior and perceived organizational support (r=0.27). There was also a significant relationship between psychological capital and organizational citizenship behavior (r=0.40). In addition, there was a significant relationship between perceived organizational support and psychological capital (r=0.21).
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • perceived organizational support
  • psychological capital
  • organizational citizenship behavior