طراحی الگوی امنیت فرهنگی در توسعه پایدار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ، گروه مدیریت اموزشی،دانشکده روانشناسی،دانشگاه ازاد کرج،کرج،ایران

2 استادیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

3 استادیار گروه مدیریت آموزشی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی کرج، کرج، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش طراحی الگوی امنیت فرهنگی در توسعه پایدار است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده‌ها توصیفی ـ پیمایشی و از نظر نوع داده‌ها آمیخته (کمی ـ کیفی) است. جامعه آماری در بخش کیفی (بخش مصاحبه) 15 نفر از خبرگان ، و صاحب نظران آشنا به مباحث امنیت فرهنگی در وزارت علوم بودند که با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. جامعه آماری در بخش کمی شامل کارشناسان و مدیران وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 99-98 می‌باشند که در ارتباط با موضوع تحقیق آگاهی دارند که با استفاده از محاسبه حجم نمونه در معادلات ساختاری و روش نمونه‌گیری تصادفی تعداد 226 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش در بخش کیفی شامل مصاحبه و روش نظریه پردازی داده بنیاد بود و برای وصول اطمینان از روایی آن، از نظرات اساتید و مدیران دانشگاه که در این حوزه خبره و مطلع بودند استفاده شد و در بخش کمی، از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. در این پژوهش از 3 پرسشنامه استفاده شد. برای سنجش روایی صوری پرسشنامه از طریق اجرای آزمایشی، روایی محتوا و روایی سازه از طریق قضاوت خبرگان و مرور جامع ادبیات استفاده شده است. همچنین به منظور محاسبه پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ بهره گرفته شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها در بخش کیفی پژوهش از طریق کدگذاری انجام پذیرفت و در بخش کمی در دو قسمت توصیفی و در قسمت استنباطی از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی جهت بررسی شناسایی مولفه‌ها در پرسشنامه اول، و آزمون تی زوجی جهت بررسی وضعیت موجود و مطلوب و نیز از آزمون فریدمن جهت تعیین درجه تناسب الگو با استفاده از نرم افزار SPSS و LISREL استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی، عوامل محیط زیستی، عوامل سیاسی، عوامل ملی، مذهبی در این میان تأثیر گذارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a model of cultural security in sustainable development

نویسندگان [English]

  • saide zare 1
  • ramazan jahanian 2
  • MAHTAB SALIMI 3
1 Ph.D. Student Department of Educational sciences،Azad karaj university،karaj city،Iran
2 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Islamic Azad University, Karaj Branch
3 Assistant professor, Department of Educational Management , faculty of psychology , Islamic Azad university, karaj Branch , Karaj , Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study is to design a model of cultural security in sustainable development. The research method is applied in terms of purpose, descriptive-survey in terms of data collection method and mixed (quantitative-qualitative) in terms of data type. The statistical population in the qualitative section (interview section) includes 15 experts and specialists familiar with cultural security issues in the Ministry of Science who were selected by purposive sampling. The statistical society in a quantitative part includes experts and managers of the Ministry of Science, Research and Technology in 2019-2020 who are well acquainted with the subject of research. A total of 226 people were selected as the sample size using the sample size calculation in structural equations and random sampling method. The research tools in the qualitative section include interviews and data foundation theorizing methods, and to ensure its validity, the opinions of professors and university administrators who were experts in this field were used. In the quantitative part, a researcher-made questionnaire was used. In this study, 3 questionnaires were used. The first questionnaire is used to identify and determine the dimensions and components of cultural security and sustainable development, the second questionnaire is used to assess the current and desirable status of cultural security in sustainable development. The third questionnaire is used to check and determine the validity of the model. Expert judgment and a comprehensive review of the literature have been used to assess the external validity of the questionnaire through experimental implementation, content validity and construct validity. Cronbach's alpha coefficient was also used to calculate the reliability of the questionnaire. Data analysis was performed in the qualitative part of the research through coding, and in the quantitative part in both descriptive and inferential areas, exploratory factor analysis test was used to identify the components in the first questionnaire, and paired t-test was used to assess the current and desired status. Single sample t-test was used to determine the degree of pattern fit through SPSS and LISREL software. The findings showed that economic, social, environmental, political and national-religious factors were identified as factors of cultural security in sustainable development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural Security
  • Sustainable Development
  • Security