مدلسازی روابط فرهنگ نوآوری و مدیریت مشارکتی با میانجی گری جو سازمانی مثبت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 استاد مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

هدف از اجرای این پژوهش طراحی و ارزیابی مدل فرهنگ نوآوری و مدیریت مشارکتی با میانجی گری جو سازمانی مثبت بوده است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه معلمان ومدیران دوره ابتدایی و متوسطه اول و دوم شهرستان سرعین بوده است که در سال تحصیلی 98-97 مشغول به تدریس و فعالیت بوده اند. برای انتخاب نمونه، با استفاده از جدول مورگان و با روش تصادفی طبقه ای از بین 276 نفر نمونه 162 نفری انتخاب شدند. ابزار گرد آوری داده ها سه پرسشنامه فرهنگ نوآوری دابنی (2008)، جو سازمانی سیگل و کایمر (1978) و مدیریت مشارکتی فیضی (1386) بود. روایی پرسشنامه ها با توجه به ضرایب آلفای کرونباخ به ترتیب 96/0، 82/0 و 85/0 به دست آمده است. جهت تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS و LISREL بهره گرفته شد. در سطح آمار استنباطی از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج تحلیل نشان دادند که بین فرهنگ نوآوری و مدیریت مشارکتی با میانجیگری جو سازمانی رابطه مثبت وجود دارد. اما بین فرهنگ نوآوری و مدیریت مشارکتی رابطه مثبت و معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling the relationships between innovation culture and participatory management mediated by a positive organizational climate

نویسندگان [English]

  • mehdi moeinikia 1
  • adel zahede babelan 2
  • ali khaleghkhah 1
  • nasser razmtallab 3
1 Associate Professor of Educational Management, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran
2 Professor of Educational Management, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran
3 Master of Educational Management, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran (Corresponding Author).
چکیده [English]

The purpose of this study was to design and evaluate a model of culture of innovation and participatory management mediated by a positive organizational climate. The statistical population of this study was all primary and secondary school teachers and principals of Sarein city who were teaching and working in the 98-97 academic year. To select the sample, 162 people were selected from 276 people using Morgan table and stratified random sampling method. Data collection tools were three questionnaires: Dabni Innovation Culture (2008), Siegel and Kaimer (1978) Organizational Atmosphere and Feyzi Participatory Management (2007). The validity of the questionnaires according to Cronbach's alpha coefficients was 0.96, 0.82 and 0.85, respectively. SPSS and LISREL statistical software were used to analyze the data. At the level of inferential statistics, Pearson correlation coefficient test and structural equation modeling were used. The results of the analysis showed that there is a positive relationship between innovation culture and participatory management mediated by organizational climate. But there is no positive and significant relationship between innovation culture and participatory management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Culture of innovation
  • participatory management
  • Organizational Climate
  • employee participation