ارائه مدلی به منظور آموزش فلسفه برای دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر تهران با رویکرد گراندد تئوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی. ساری.

2 استادیار گروه برنامه ریزی درسی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

چکیده

با توجه به اینکه آموزش فلسفه به دانش آموزان نقش مهمی در پرورش فکری و در نتیجه موفقیت تحصیلی آنها ایفاء می کند، هدف از این تحقیق ارائه مدلی به منظور ارتقای آموزش اخلاق در مدارس بود. پژوهش حاضر آمیخته از نوع اکتشافی بود. جامعۀ آماری پژوهش در بخش کیفی کلیه خبرگان دانشگاهی و صاحبنظران آموزش و پرورش بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و با در نظرگرفتن اصل اشباع 21 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. در بخش کمی، جامعه آماری شامل کلیه معلمان مقطع ابتدایی آموزش‌وپرورش شهر تهران بودند که با استفاده از فرمول کوکران و با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی 420 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده‌ها در بخش کیفی از مصاحبه ی نیمه ساختار یافته و در بخش کمی، از پرسشنامه محقق ساخته آموزش فلسفه به کودکان استفاده شد. روش تحلیل داده ها در بخش کیفی کدگذاری نظری برگرفته از روش نظریه‌پردازی داده بنیاد بود و در بخش کمی، آزمونهایی نظیر همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی تأییدی اکتشافی بود که با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS-v21، Smart Pls-v3 و Lisrel-v8 تحلیل شدند. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که از بین 9مولفه شناسایی شده ذهنیت فلسفی، گفت و گوی فلسفی و تعلیم و تربیت فلسفی مولفه های تشکیل دهنده، برنامه درسی، معلم، مدیریت، مولفه های تاثیرگذار و تفکر انتقادی، خردمندی و خودکارامدی مولفه های تاثیرپذیر آموزش فلسفه به دانش آموزان هستند. یافته ها نشان داد که مدل ارائه شده در این تحقیق از برازش مطلوبی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a model for teaching philosophy to elementary school students in Tehran with a grounded theory approach

نویسندگان [English]

  • Morteza Abedini Nazari 1
  • Esmat Rasoli 2
  • Saeed Saffarian Hamedani 3
2 Assistant Professor, Department of Curriculum Planning, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran
3 Associate Professor, Department of Educational Management, Islamic Azad University, Sari Branch, Sari, Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • teaching philosophy
  • Students
  • Elementary School