بررسی رابطه انواع فرهنگ سازمانی با استقرار مدیریت دانش در صندوق تأمین اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

پژوهش حاضر تحت عنوان «رابطه انواع فرهنگ سازمانی با استقرار مدیریت دانش در صندوق تأمین اجتماعی» انجام شده است. هدف این پژوهش بررسی رابطه انواع فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش است. که با نمونه 248 نفری متشکل از کارشناسان چهار معاونت (اداری مالی، فنی درآمد، حقوقی امور مجلس و اقتصادی برنامه ریزی) که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعیین و به روش طبقه ای نسبتی، به طور تصادفی انتخاب گردیده است. در این پژوهش از پرسشنامه فرهنگ سازمانی کامرون کویین برای ارزیابی فرهنگ سازمانی (گروهی، ادهوکراسی، بازار، سلسله مراتبی) و پرسشنامه مدیریت دانش شرون لاوسون استفاده شده است. داده‌های این پژوهش با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و ضریب سامرز و و آزمون فریدمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج ضریب همبستگی نشان داد که فرهنگ سازمانی رابطه مثبت، مستقیم، قوی و معناداری با مدیریت دانش دارد و با توجه به آزمون فریدمن فرهنگ سازمانی غالب فرهنگ ادهوکراسی می‌باشد. یافته‌ها این پیشنهاد شده است که ارتقاء هرچه بیشتر سطح فرهنگ سازمانی به ویژه فرهنگ گروهی در سازمان به استقرار مدیریت دانش بهتر کمک
می کند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the relationship between types of organizational culture and knowledge management in the Social Security Fund

چکیده [English]

this Study aimed at in investigating the relationshipbetween different types of organizational culture and  knowledge management in the social security fund in Iran.248 subjects, inducing the expert in four different directorships of social security fund, who were selected through stratified random sampling participated in this Study  ,Cameron Queen of organizational culture questionnaire for the assessment of organizational culture (group, Adhvkrasy, market, hierarchical) and Inventory Management Shriven Lawson were used in this Study. Data analysis wan done  through Pearson correlation coefficient and Summers and Friedman tests. The results of Data analysis revealed that organizational culture has direct positive relationship with knowledge management. Therefore, improving the organizational culture, particularly group culture, will have a positive effect on knowledge management.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational culture
  • Knowledge Management
  • social security organizations