ارائه الگوی مفهومی توسعه عملکرد منابع انسانی با رویکرد آینده‌پژوهی (مطالعه بنیاد مستضعفان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی کرج

2 استادیار گروه مدیریت آموزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

3 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج

چکیده

هدف از این پژوهش، طراحی الگوی مفهومی توسعه عملکرد منابع انسانی با رویکرد آینده پژوهی در بنیاد مستضعفان بود. تحقیق از نوع کیفی با رویکرد اکتشافی سیستماتیک انتخاب شد. جامعه آماری شامل دو بخش منابع انسانی (اساتید، معلمان، مدیران و ...) و منابع اطلاعاتی (کتاب‌ها، مقالات، اسناد، رسانه‌ها، و ...) بود. نمونه‌گیری به تعداد قابل کفایت و با روش قضاوتی بر مبنای رسیدن به اشباع نظری انجام شد (19 نفر). ابزار پژوهش شامل مطالعه کتابخانه‌ای نظامند و مصاحبه‌های اکتشافی ساختارمند بود. روایی ابزار براساس اعتبار حقوقی و علمی نمونه، نظر خبرگان و توافق بین مصححان ارزیابی و تایید گردید. جهت تحلیل یافته‌ها از روش کدگذاری مفهومی چندمرحله‌ای با رویکرد تحلیل سیستمی استفاده شد. براساس نچارچوب مفهومی استخراج شده شامل 4 سطح مفهومی، 13 منظر (متغیر اصلی)، 31 بُعد و 92 مولفه کلیدی (دارای تکرار مضامین) بود. چهار سطح مدل مفهومی به ترتیب توالی اثرگذاری-اثرپذیری شامل سطح آینده‌نگری سازمان، کارآمدسازی سیستم عملکردی سازمان، بلوغ عملکردی منابع انسانی و پیامدی کارکردی بود. براساس نتایج می‌توان گفت که توسعه آینده‌نگر عملکرد کارکنان در بنیاد مستضعفان فرایندی سیستماتیک و چندبعدی است که عناصر آینده‌پژوهی، ساختاری، عملکردی و پیامدهای را در یک سیستم جدید و راهبردپذیر یکپارچه می‌کند تا به آینده محتمل و ممکن در عملکرد کارکنان برسد. مدل ارائه شده می‌توان در تحلیل و برنامه‌ریزی اجرای الگوی مدیریت عملکرد استراتژیک مورد استفاده سازمان مذکور قرار بگیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing a conceptual model for performance development of human resource with a futurology approach (case Study of Mostazafan Foundation)

نویسندگان [English]

  • tahereh eyn haddadi 1
  • mahtab salimi 2
  • ramezan jahanian 3
1 PhD student in Educational Management, Islamic Azad University, Karaj Branch
2 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Islamic Azad University, Karaj Branch
3 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Islamic Azad University, Karaj Branch
چکیده [English]

The aim of this research was providing a conceptual model for performance development of human resource with a futurology approach in Mostazafan Foundation. Research Methods was selectedQualitative type with systematic exploratory approach.The statistical population consisted of two parts: experts (professors, managers, etc.) and information resources (books, articles, documents, media, etc.).Sampling was performed in sufficient numbers (theoretical saturation) and by judging method (19 people and 74 documents).The research tools included systematic library study and structured exploratory interviews.The validity of the instrument was evaluated and approved based on the legal validity of the sample, the opinion of the experts and the agreement between the proofreaders.To analyze the findings, multi-stage conceptual coding method with system analysis approach was used.The extracted conceptual framework included 4 levels, 13 perspectives (main variable), 31 dimensions and 92 key components (repetition of themes).The four levels of the conceptual model are sequentially influential processes Was Included levels; Organization foresight,OrganizationalPerformance System Efficiency,Functional maturity of human resources and a functional consequence. Based on the results, it can be said that prospective employee performance development is a systematic, strategic and multidimensional process.In this process, the elements of futurology, structure, performance, and outcomes must be integrated as a new system.The proposed model can be used by the Mostazafan Foundation for analysis and planning in the strategic performance management of employees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • performance management
  • employee performance
  • human capital
  • Organizational Development
  • Futuristic