تطورشناسی دانش مدیریت آموزشی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران.

2 دانشیار گروه مدیریت آموزشی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن، ایران.

3 استادیار گروه مدیریت آموزشی، واحدتنکابن، دانشگاه آزاداسلامی، تنکابن، ایران.

چکیده

مقاله حاضر، گزارش یک پژوهش در زمینه تطورشناسی دانش مدیریت آموزشی در ایران است. رویکرد این پژوهش، تاریخی و از نوع تطورنگاری تفسیری، با معیار بسندگی معنایی بود. جامعه پژوهش، همه کتاب‌های نمایه شده در کتابخانه ملی ایران، طی یک قرن اخیر با کلیدواژه‌های اصلی و مستقیم مدیریت آموزشی، رهبری آموزشی و مدیریت مدرسه بودند. پس از چهار مرحله غربال‌گری هدفمند، 36 کتاب تالیفی و ترجمه‌ای، به‌عنوان نمونه پژوهش تفکیک شدند. سپس بر اساس سنت تطورپژوهی تاریخی، پس از خوانش و فیش‌برداری از کتاب های نمونه و دسته بندی و تحلیل انتقادی داده ها، روندهای اصلی استنتاج شدند. همچنین در هم اندیشی با صاحب نظران، این روندهای استنتاجی، مرتباً اعتبار‌یابی شدند. یافته‌های این پژوهش نشان داد که دوره‌های تطوری دانش مدیریت آموزشی در ایران را می‌توان به شش دوره "ظهور، فترت‌، برون‌نگری آگاهانه، گرایش افراطی به مدیریت‌گرایی، رکود و تکرار، و بازنگری و غنی‌سازی" گونه شناسی کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evolutionlogy of Educational Management Science in Iran

نویسندگان [English]

  • Adel Mazlommi 1
  • Ali Khalkhali 2
  • zohreh shakibaei 3
1 Ph.D. Student, Department of Educational Management, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran
2 Associate Professor, Department of Educational Management, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran
3 Assistant Professor,, Department of Educational Management, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran
چکیده [English]

The parer is the report of a research on the evolutionlogy of educational management science in Iran. The approach of this research was historical and interpretive evolutionlogy, by the criterion of semantic sufficiency. The research community was all the books indexed in the National Library of Iran during the last century with the main and direct keywords of educational management, educational leadership and school management. After four stages of targeted screening, 26 authored and translated books were separated as a research sample. Then, according to the tradition of historical evolutionlogy, after reading and taking notes from sample books and critically categorizing and analyzing the data, the main trends were inferred. Also, in consultation with experts, these inferential trends were regularly validated. The results of this research showed that the evolutionary courses of educational management science in Iran, can be divided into six periods: "emergence, instability, conscious extraversion, extreme tendency to managerialism, stagnation and repetition, and revision and enrichment."

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Evolutionlogy"
  • " Educational Management"
  • "Iran"