تاثیر فرهنگ سازمانی بر یادگیری سازمانی و توانمندسازی روان شناختی (مورد مطالعه: کارکنان تامین اجتماعی استان البرز )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی کرج، کرج، ایران

2 استادیار گروه مدیریت آموزشی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی کرج ،کرج، ایران.

3 استادیار گروه مدیریت آموزشی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی کرج، کرج، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی (براساس مدل کامرون و کوئین) بر یادگیری سازمانی و توانمندسازی روان شناختی انجام شده است. طرح پژوهش همبستگی از طریق الگویابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری این پژوهش متشکل از کلیه کارکنان تامین اجتماعی استان البرز بوده است که از بین آن ها تعداد 341 نفر به شیوه تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه های فرهنگ یادگیری سازمانی (کامرون و کوئین ، 2006)، یادگیری سازمانی( نیفه ،2001) توانمندسازی روان شناختی (اسپریتزر، 1995) جمع آوری و با استفاده از روش الگویابی معادلات ساختاری لیزرل تحلیل شدند. تحلیل های الگویابی معادلات ساختاری برازندگی الگوی پیشنهادی را با داده ها حمایت کردند. نتایج حاکی از اثر مستقیم مثبت و معناداری فرهنگ سازمانی بر یادگیری سازمانی تاثیر دارد و همچنین فرهنگ سازمانی بر توانمندسازی روان شناختی اثر مستقیم و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of organizational culture on organizational learning & psychological empowerment ( Case study: Employees of social security organization of Alborz Province)

نویسندگان [English]

  • HAMIDREZA MEHRABI 1
  • MAHTAB SALIMI 2
  • alireza mohammadi nezhad ganji 3
1 EDUCATIONAL SCIENCES، PSYCHOLOGY، ISLAMIC AZAD OF KARAJ،KARAJ، IRAN.
2 EDUCATIONAL SCIENCES، PSYCHOLOGY، ISLAMIC AZAD OF KARAJ،KARAJ، IRAN.
3 EDUCATIONAL SCIENCES، PSYCHOLOGY، ISLAMIC AZAD OF KARAJ،KARAJ، IRAN.
چکیده [English]

This research is applied to consider the effects of the organizational culture (based on Cameron & Quinn model) on organizational learning & psychological empowerment. The research plan is correlation through structural equations modeling. Population of the research includes all of the employees of Social Security Organization, which 341 ones of them were selected by simple random sampling. The data was collected by the questionnaires of organizational learning's culture (Cameron & Quinn, 2006), organizational learning (Neefe, 2001), psychological empowerment (Espritzer, 1995) and analysized by Lizerel structural equations modeling. The analysis of structural equations modeling confirmed the propriety of the proposed model with the data. The results show that organizational culture has a positive direct and meaningful effect on organizational learning and also on psychological empowerment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational culture
  • organizational learning
  • psychological empowerment