بررسی رابطه هوش فرهنگی و عملکرد مدیران مدارس (مورد مطالعه: مدارس متوسطه دولتی دخترانه شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 سایر

2 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

3 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، تهران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه هوش فرهنگی و عملکرد مدیران مدارس دولتی دخترانه شهر تهران انجام شده است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری پژوهش، مدیران مدارس متوسطه دولتی دخترانه شهر تهران  به تعداد 317 نفر بوده است که با استفاده از فرمول کوکران به دست آمده و از طریق نمونه‌گیری طبقه­ای نسبی تعداد 100 نفر از آن­ها انتخاب شدند. جهت گردآوری داده­ها از پرسشنامه هوش فرهنگی آنگ و همکاران(2003) با ضریب آلفای 89/0 و پرسشنامه محقق ساخته ارزیابی عملکرد مدیران با ضریب آلفای 91/0 استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده­ها، از آمار توصیفی و هم­چنین از آزمون­های آماری کالموگراف اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون، تی تک نمونه‌ای و تحلیل واریانس یکراهه استفاده شد. نتایج آزمون تی تک نمونه­ای نشان داد وضعیت هوش فرهنگی و عملکرد مدیران بالاتر از حد متوسط بوده است. هوش فرهنگی و عملکرد مدیران با ضریب همبستگی پیرسون 37/0 و در سطح 01/0 با یکدیگر رابطه مثبت و معنادار داشتند. هم‌چنین از میان ابعاد هوش فرهنگی، سه بعد انگیزشی، فراشناختی و رفتاری با عملکرد همبستگی مثبت داشته اما بین بعد شناختی هوش فرهنگی و عملکرد رابطه معناداری وجود نداشت. نتایج تحلیل واریانس نشان داد هوش فرهنگی مدیران با سابقه خدمت مختلف، با یکدیگر تفاوت معناداری(041/0) داشت اما در هوش فرهنگی مدیران با توجه به سن، سطوح تحصیلی تفاوت معناداری وجود نداشت.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship of principals' cultural intelligence and performance in the public high schools of Tehran

نویسندگان [English]

  • robab mollaie 1
  • Mohammad Mirkamali 2
  • Javad Poorkarimi 3
چکیده [English]

In consideration of it's circumstance in multi-cultural environments such as schools. This research fulfilled with purpose of surveying the relation between cultural intelligence and performance of female public schools in Tehran city. The method of this research has been descriptive in manner of correlation. The  statistical population of this research were 317 managers of female public high schools in Tehran city that achieve with Cochran formula and with relative class, sample  of 100 people were chosen. For gathering data from Ang. Et al (2003) cultural intelligence questionnaire with alpha factor:0.91. for data analysis used descriptive statistic and Kalmogeraf Esmirnof statistic exams with Pearson correlation factor , T-Tak sample. The results of T-Tak sample exams indicate that cultural intelligence and manager's performance were higher average.cultural intelligence and manager's performance n have had positive and meaningful relation with Pearson correlation factor 0.37 and in level of 0.01. in addition, among cultural intelligence dimensions, dimensions of motivates , ultra-cognitive and behavioral dimensions have had positive correlation with performance but there wasn't any meaningful relation between cultural intelligence cognition dimension and performance. ANOVA results showed that managers with work experience in different cultural intelligence, with significant differences (041/0), but the cultural intelligence of managers with respect to age, educational level, there was no significant difference.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural Intelligence
  • performance
  • managers
  • The public female high schools of Tehran