سنجش میزان آمادگی یادگیری الکترونیکی دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

2 سایر

چکیده

پژوهش حاضر با هدف سنجش میزان آمادگی یادگیری الکترونیکی دانشجویان رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی مقطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات انجام شده است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه‌ای محقق ساخته، مشتمل بر 5  بعد است. از آمار استنباطی آزمون مقایسه میانگین‌های یک نمونه‌ای، آزمون کل موگروف اسمیرنوف یک نمونه‌ای، آزمون تحلیل همبستگی و آزمون تحلیل واریانس یکطرفه استفاده ‌شده است. نتایج نشان داده است که میانگین آمادگی یادگیری الکترونیکی افراد جامعه 09/4 و بیش از مقدار متوسط (3) بوده است. همچنین آمادگی یادگیری الکترونیکی با مقطع تحصیلی رابطه مستقیم و قوی (68/0)، با گرایش تحصیلی رابطه مستقیم و ضعیف (24/0)، با مهارت‌های رایانه‌ای رابطه مستقیم و قوی (59/0) و با نگرش رابطه مستقیم و متوسط (47/0) داشته است. با توجه به یافته‌های پژوهش می توان نتیجه گیری کرد که دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات از آمادگی بالایی برای یادگیری الکترونیکی برخوردارهستند.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

E-Learning Readiness in Students: A Case of Information Science Students of IAU

نویسندگان [English]

  • Sedigheh Mohammadesmaeil 1
  • Atash Karimi 2
چکیده [English]

The purpose of the present research was to assess e-learning readiness in information science students of Science and Research Branch of Islamic Azad University (IAU). One-sample t-test, Kolmogorov-Smirnov test, correlation analysis, and one-way ANOVA were used for data analysis in SPSS. The results showed that all the mean for all the variables was greater than the average 3 (4.09 for e-learning, 3.60 for technology access, 3.94 for technology skills, 3.61 for motivation, 3.63 for online media, and 3.68 for internet discussions. Also e-learning was strongly correlated with academic degree (0.68), weakly correlated with academic discipline (0.24), strongly correlated with computer skills (0.59), and moderately correlated with attitude (0.47). Significant differences were observed between the means of different e-learning dimensions. Technology skills and technology access had the lowest means. The findings indicate that e-learning readiness is higher than expected in the sample students and it is positively and strongly correlated with computer skills and student attitudes.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • E-learning
  • Electronic readiness
  • Islamic Azad University
  • Science and Research Branch