تأثیر سرمایه فکری بر کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی: پارک علم و فناوری مازندران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

4 کارشناس ارشد مدیریت، دانشگاه خوارزمی

چکیده

زمینه: کارآفرینی سازمانی، نقش کلیدی در موفقیت سازمان ها و شرکت ها دارد. از سویی دیگر، از عوامل متعدد تاثیرگذار بر توسعه کارآفرینی سازمانی، سرمایه فکری است که یکی از اساسی ترین عامل در نهادینه کردن و توسعه کارآفرینی سازمانی است.
هدف: پژوهش حاضر بررسی تاثیر سرمایه فکری بر کارآفرینی سازمانی در پارک علم و فناوری مازندران بوده است.
روش: این پژوهش از نظر هدف جزء تحقیقات کاربردی و از نظر پژوهش روش توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری شامل کلیه مدیران و کارکنان پارک علم و فناوری مازندران و مدیران 96 نفر و نمونه آماری 76 نفر می باشد.
یافته ها و نتایج: ابزار گردآوری دو پرسشنامه استاندارد می‌باشد. الف) پرسشنامه سرمایه فکری از 24 گویه (24- 1) بر مبنای طیف پنج گزینه‌ای لیکرت استفاده شد. این پرسشنامه سه متغیر گرایش به نوآوری (1-3)، هزینه‌مداری (4-6)، مشتری‌مداری (7-9)، کارمندگرایی (10-13) را مورد بررسی قرار می‌دهد. ب) پرسشنامه کارآفرینی سازمانی مبتنی بر مدل مارگریت هیل از 46 گویه (46-1) استفاده شد. روایی محتوایی پرسشنامه‌ها از طریق اساتید دانشگاهی تایید گردید. پایایی ابزار از طریق آلفای کرونباخ برای کل مقیاس، 928/0 تعیین گردید. برای تجزیه و تحلیل از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. نتایج نشان داد که سرمایه فکری بر کارآفرینی سازمانی در پارک علم و فناوری مازندران تاثیر مثبت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Intellectual Capital on Organizational Entrepreneurship (Case Study: Mazandaran Science and Technology Park)

نویسندگان [English]

  • maryam taghvaee yazdi 1
  • Mohammad Taghipour 2
  • jalal abdi 3
  • abotaleb habibie machiani 4
1 Department of Educational Management, Sari branch, Islamic azad, Sari, Iran
2 Young Researchers and Elites club, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 PhD student in Management, Sari branch, Islamic azad, Sari, Iran
4 Master degree of management kharazmi university
چکیده [English]

Background: Organizational entrepreneurship plays a key role in the success of organizations and companies. On the other hand, one of the many factors influencing the development of organizational entrepreneurship is intellectual capital, which is one of the most important factors in institutionalizing and developing organizational entrepreneurship.
Target: The purpose of this study was to investigate the impact of intellectual capital on organizational entrepreneurship in Mazandaran Science and Technology Park.
Method:This research is applied research and from a research point method is descriptive-survey. The statistical population consisted of all managers were 96 persons and the statistical sample 76 persons.

Findings and results: Two standard questionnaires were used to collect the data. A) Intellectual Capital Questionnaire consisted of 24 items (1–24) based on Likert's five-choice range. The questionnaire examines three variables of tendency to innovation (1-3), cost orientation (4-6), customer orientation (7-9), employee orientation (13-10). B) The organizational entrepreneurship questionnaire based on the Marguerite Hill model used 46 items (1-46). The content validity questionnaires was confirmed by university professors. Cronbach's alpha reliability for whole scale was 0.928. Descriptive and inferential statistics were used for analysis. Results showed that intellectual capital had positive on organizational entrepreneurship in Mazandaran Science and Technology Park.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Intellectual capital"
  • "organizational entrepreneurship"
  • "science and technology park"
  • "innovation"
  • "customer orientation"