تاثیر آموزش کارآفرینی آموزشی معلمان بر کارآفرینی دانش آموزان دوره اول متوسطه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشکده روانشناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 معلم/ آموزش و پرورش

3 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشکده روانشناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی تاثیر آموزش کارآفرینی آموزشی معلمان بر کارآفرینی دانش آموزان بودواز نظر هدف کاربردی و از نظر روش، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل دو گروه معلمان و دانش آموزان مدارس غیردولتی دوره اول متوسطه منطقه 2 استان البرز بود. نمونه آماری به روش غیر تصادفی و هدفمند، یک مدرسه از شهر فردیس انتخاب شد. گروه اول نمونه تحقیق: دانش آموزان کلاس نهم که به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل (30 نفره) و گروه دوم معلمان شاغل- هر درس کلاس نهم توسط دو معلم تدریس می شود- به صورت تصادفی در دو گروه(15 نفره) قرار گرفتند.ابزار جمع آوری اطلاعات الف) بسته آموزشی محقق ساخته "کارآفرینی آموزشی" ب) پرسشنامه کارآفرینی جهانی و همکاران (1392) در این پژوهش بود.روایی و پایایی ابزارها نیز مورد تایید متخصصان قرار گرفت. پس از اجرای بسته آموزشی در گروه آزمایشی معلمان و برگزاری پس آزمون در دو گروه معلمان، ابتدا دانش آموزان هر دو گروه در پیش آزمون شرکت نموده و معلمان آموزش دیده در کلاس نهم گروه آزمایشی تدریس نمودند؛ سپس دانش آموزان هر دو گروه درپس آزمون شرکت نمودند. تحلیل داده های آموزش معلمان با استفاده ازآزمونT دوگروه مستقل نشان داد که نمرات گروه آزمایشی به صورت معنی داری بیش از گروه کنترل می باشد و نتایج تحلیل داده های دانش آموزان، در پیش آزمون و پس آزمون با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس نشان داد که آموزش کارآفرینی آموزشی معلمان بر کارآفرینی دانش آموزان دوره اول متوسطه تاثیر مثبت و معنی داری به میزان ۶۰٪ داشته است. ابعاد کارآفرینی در دانش آموزان گروه آزمایشی نیز به ترتیب تمایل به استقلال ۵۲٪، تمایل به موفقیت ۹۱٪، خلاقیت ۶۲٪، ریسک پذیری ۸۹٪ و عزم و اراده به میزان ۹۲٪ افزایش یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect educational entrepreneurship training of teachers on student's entrepreneurship in the secondary school

نویسندگان [English]

  • Mozhgan Abdolahi 1
  • Samira Rahmati 2
  • Fatemeh Parasteh 3
1 Assistant Professor, Department of Educational Sciences , Faculty of Psychology, Islamic Azad University, Karaj, Iran
2 Teacher
3 Assistant Professor, Department of Educational Sciences , Faculty of Psychology, Islamic Azad University, Karaj, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Entrepreneurship
  • Educational Entrepreneurship
  • Entrepreneurship Training