تحلیل عوامل موثر بر تحقق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با استفاده از روش دیمتل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت، واحد سیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی، سیرجان،ایران

2 استادیار،گروه مدیریت، واحد سیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی، سیرجان،ایران.( نویسنده مسئول)

3 استادیار،گروه مدیریت ،دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

تحقق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و روند آینده آن از مسائل مهمی است که عدم شناخت و توجه به عوامل موثر بر آن می­تواند پیامدهای مخربی برای جامعه داشته باشد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر تحقق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش   با استفاده از روش دیمتل فازی ­ انجام گرفته است.  برای گردآوری داده­ها از نظر خبرگان که از طریق نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شده بودند، استفاده شد. پس از شناسایی عوامل موثر بر تحقق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش از دل پیشینه موضوع، برای تحلیل وضعیت روابط علّی میان این عوامل از فن دیمتل فازی بهره­گیری شد.  نتایج نشان داد که از میان 13 عامل استخراج شده از ادبیات، 6 عامل تحقق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش محسوب می­شود و ایجاد تغییرات سازنده در آن می­تواند به تحولات جدی­تری در جهت بهبود سند منجر شود. شاخص­ برنامه‌های اجرایی آموزش و پرورش دارای بیشترین میزان اثرگذاری بر دیگر عوامل موثر بر تحقق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است. شاخص­ کارآمد بودن روند ارزشیابی معلمان و دبیران دارای بیشترین میزان اثرپذیری از دیگر عوامل موثر بر تحقق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش می باشد. این طور استنباط می­شود که برنامه های اجرایی آموزش و پرورش و کارآمد بودن روند ارزشیابی معلمان و دبیران بنیادی­ترین عامل از عوامل موثر بر تحقق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش محسوب می­شود و ایجاد تغییرات سازنده در آن می­تواند به تغییرات جدی­تر و اثرگذارتری در بهبود تحقق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش منجر شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of effective factors on the realization of the document of fundamental transformation of education using fuzzy Demitel method

نویسندگان [English]

  • mahdieh sadeghi googheri 1
  • ali yaghoubipoor 2
  • mohammad montazeri 3
1 PhD student. D eparteman of Management , Sirjan Branch, Islamic Azad University, Sirjan,Iran.
2 Assistant Professor. Departeman of Management , Sirjan Branch, Islamic Azad University, Sirjan,Iran.( Corresponding Author)
3 Assistant Professor. Departeman of Management, Payame Noor University,Tehran ,Iran.
چکیده [English]

The realization of the document of fundamental change in education and its future trend is one of the important issues that lack of knowledge and attention to the factors affecting it can have very destructive consequences for society. The aim of this study was to identify the factors affecting the realization of the document of fundamental change in education using the fuzzy Dimtel روش method. Data were collected from experts who were selected through purposive sampling. After identifying the factors affecting the realization of the document of fundamental change in education from the background of the subject, fuzzy dimethyl technique was used to analyze the situation of causal relationships between these factors. The results showed that out of 13 factors extracted from the literature, 6 factors are the realization of the document of fundamental change in education and making constructive changes in it can lead to more serious changes to improve the document of fundamental change in education. . The index of educational executive programs has the greatest impact on other factors affecting the realization of the document of fundamental change in education. The efficiency index of the evaluation process of teachers and teachers has the highest level of effectiveness among other factors affecting the realization of the document of fundamental change in education. It is inferred that the executive programs of education and the efficiency of the evaluation process of teachers and teachers are the most fundamental factors influencing the realization of the document of fundamental transformation of education and making constructive changes in it can be Lead more serious and effective changes in improving the realization of the document of fundamental change in education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Realization of Fundamental Transformation Document
  • Education
  • Fuzzy Dimtel