طراحی مدل تسهیم دانش در بین کارکنان سازمان(با استفاده از روش داده بنیاد و مدلسازی ساختاری تفسیری)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

2 دانشیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، یزد، ایران

3 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

4 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

چکیده

امـروزه، دانـش یکـی از مهمتریـن منابـع اسـتراتژیک سـازمان اسـت و تسهیم دانش یکی از پیچیده‌ترین حوزه های مدیریت دانش است . پژوهش حاضر با هدف طراحی مدلی به منظور تسهیم دانش در بین کارکنان سازمان با استفاده از رویکرد داده بنیاد و مدلسازی ساختاری تفسیری انجام شد . استراتژی پژوهش، آمیخته بود. ابتدا در بخش کیفی با استفاده از تکنیک داده بنیاد، مولفه های تشکیل دهنده مدل با بررسی ادبیات تحقیق و مصاحبه باخبرگان که به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند در قالب 31 مولفه فرعی و 6 مقوله اصلی تعیین و نهایی گردید. نرم افزار مورد استفاده این بخش برای تجزیه و تحلیل داده ها، نرم افزار MAXQDA بود. در بخش کمی از تعداد مولفه ها بر حسب بیشترین فراوانی کدها، 15 مولفه وارد این مرحله شدند که به منظور برقراری ارتباط و توالی بین مولفه ها و ارائه مدل ساختاری آنها، از روش مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM) استفاده شد. در نهایت بر اساس نظر خبرگان و تجزیه و تحلیل های صورت گرفته مدل نهایی تحقیق در 5 سطح احصاء گردید.همچنین پس از تحلیل MICMAC انواع هر کدام از متغیرها تعیین شد.یافته های پژوهش نشان می دهد:مولفه های سیاست های مراتب بالادستی،فراهم سازی زیر ساخت های لازم و محیط سازمان از جمله مولفه هایی هستند که باید به منظور تسهیم دانش در سازمان، توجه ویژه ای به آنها نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a knowledge sharing model among the employees of the organization (using the Grounded Theory Method and Interpretive Structural Modeling)

نویسندگان [English]

  • Ali Omidpanah 1
  • Shahnaz Nayebzadeh 2
  • Hassan Dehghandehnavi 3
  • Hossein Eslami 4
1 PhD student of Islamic Azad University, Yazd Branch
2 Associate Professor, Department of Management, Islamic Azad University, Yazd Branch, Yazd, Iran.
3 Associate Professor of Islamic Azad University, Yazd Branch
4 Assistant Professor of Islamic Azad University, Yazd Branc
چکیده [English]

Today knowledge is one of the most important strategic resources of the organization and knowledge sharing is one of the most complex areas of knowledge management.The present study was conducted with the aim of designing knowledge sharing model among employees of the organization using the Grounded Theory Qualitative Analysis and Interpretive Structural Modeling. The research strategy was mixed. For this purpose, first, in the qualitative section, using the Grounded Theory , the components of the model were determined by examining the research literature and interviewing the experts, which were selected as targeted sampling Finally, the components were determined and finalized in the form of 31 sub-components and 6 main categories The software used in this section for data analysis was MAXQDA software. In quantitative part of the number of components according to the maximum frequency of codes, 15 components entered this stage, which used interpretive structural modeling (ISM) modeling method to establish communication and sequence between components and provide their structural model. Finally, based on the opinion of experts and analyzes, the final research model was calculated at 5 levels. Also, after MICMAC analysis, the types of each of the variables were determined. The research findings show: the Components of upstream policies, providing the necessary infrastructure and the environment of the organization are among the components that should be given special attention in order to share knowledge in the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Sharing
  • Grounded Theory Method
  • Interpretive Structural Modeling