ارائه الگوی چابکی سازمانی بر اساس توسعه منابع انسانی در دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی و علوم تربیتی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 گروه علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن عضو هیات علمی

3 عضو هیات علمی

چکیده

ارائه الگوی چابکی سازمانی بر اساس توسعه منابع انسانی در دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران
چکیده :هدف از انجام پژوهش شناسایی ابعاد و مولفه های چابکی سازمانی بر اساس توسعه منابع انسانی جهت ارائه الگوی چابکی سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران که در حدود 6735 نفر بودند و از این میان با استفاده فرمول کوکران و روش نمونه گیری خوشه‌ای 386 نفر از کارکنان دانشگاه به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. روش جمع آوری داده ها بر اساس پرسشنامه محقق ساخته، براساس ادبیات پژوهش و مصاحبه های نیمه ساختار یافته انجام گرفت. ضریب آلفای کرونباخ ابزار پژوهش 919/0 محاسبه گردید. پس از جمع آوری پرسشنامه ها، بررسی اطلاعات و آزمودن فرضیه ها با روش مدل سازی معادلات ساختاری و به کمک نرم افزار SPSS , LISREL انجام پذیرفت. در نهایت یافته های پژوهش ابعاد پنجگانه ، استراتژیک ، فناوری اطلاعات، انسانی، سازمانی و فرهنگی را به عنوان ابعاد اثرگذار بر چابکی سازمانی بر اساس توسعه منابع انسانی مورد تایید قرار داد. نتایج نشان داد که بعد استراتژیک بالاترین میانگین و ابعاد فناوری اطلاعات و انسانی و سازمانی و فرهنگی در رتبه های بعدی قرار می گیرند. در نهایت تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که ابعاد چابکی سازمانی بر اساس توسعه منابع انسانی تا 71.282 درصد، واریانس شاخص‌های موجود چابکی سازمانی بر اساس توسعه منابع انسانی را تبیین می‌کند .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a model of organizational agility based on human resource development in Islamic Azad University of Tehran

نویسندگان [English]

  • fatemeh soltani 1
  • fattah nazem 2
  • mohammad naghi Imani 3
1 psychology and education Group psychology and education faculty Islamic azad university central Tehran.
2 education group education and consultation faculty Islamic Azad university Rodehen
3 education group education and consultation faculty Islamic azad university Rodehen

کلیدواژه‌ها [English]

  • "organizational agility
  • "
  • " human resources development"" university’s agility"