ارائه الگوی چابکی سازمانی بر اساس توسعه منابع انسانی در دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی و علوم تربیتی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 گروه علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن عضو هیات علمی

3 عضو هیات علمی

چکیده

ارائه الگوی چابکی سازمانی بر اساس توسعه منابع انسانی در دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران
چکیده :هدف از انجام پژوهش شناسایی ابعاد و مولفه های چابکی سازمانی بر اساس توسعه منابع انسانی جهت ارائه الگوی چابکی سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران که در حدود 6735 نفر بودند و از این میان با استفاده فرمول کوکران و روش نمونه گیری خوشه‌ای 386 نفر از کارکنان دانشگاه به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. روش جمع آوری داده ها بر اساس پرسشنامه محقق ساخته، براساس ادبیات پژوهش و مصاحبه های نیمه ساختار یافته انجام گرفت. ضریب آلفای کرونباخ ابزار پژوهش 919/0 محاسبه گردید. پس از جمع آوری پرسشنامه ها، بررسی اطلاعات و آزمودن فرضیه ها با روش مدل سازی معادلات ساختاری و به کمک نرم افزار SPSS , LISREL انجام پذیرفت. در نهایت یافته های پژوهش ابعاد پنجگانه ، استراتژیک ، فناوری اطلاعات، انسانی، سازمانی و فرهنگی را به عنوان ابعاد اثرگذار بر چابکی سازمانی بر اساس توسعه منابع انسانی مورد تایید قرار داد. نتایج نشان داد که بعد استراتژیک بالاترین میانگین و ابعاد فناوری اطلاعات و انسانی و سازمانی و فرهنگی در رتبه های بعدی قرار می گیرند. در نهایت تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که ابعاد چابکی سازمانی بر اساس توسعه منابع انسانی تا 71.282 درصد، واریانس شاخص‌های موجود چابکی سازمانی بر اساس توسعه منابع انسانی را تبیین می‌کند .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a model of organizational agility based on human resource development in Islamic Azad University of Tehran

نویسندگان [English]

  • fatemeh soltani 1
  • fattah nazem 2
  • mohammad naghi Imani 3
1 psychology and education Group psychology and education faculty Islamic azad university central Tehran.
2 education group education and consultation faculty Islamic Azad university Rodehen
3 education group education and consultation faculty Islamic azad university Rodehen
چکیده [English]

Presenting a model of organizational agility based on human resource development in Islamic Azad University of Tehran
The present research aimed to identity dimensions and components of organizational agility based on human resources development to present organizational agility model in Islamic Azad University of Tehran. In this regards, the statistical population (6735) consisted of all staffs working at Islamic Azad University of Tehran, among which 386 persons among university staffs were considered as sample size using Morgan table and Cochran formula and multistage cluster sampling method. The data collection was made based on research-made questionnaire based on literature review and semi-structured interviews, and Cronbach's Coefficient Alpha was calculated equal to 0.919. After distributing and collecting questionnaires, studying data and testing hypotheses were made using structural equation modeling and software SPSS-LISREL. Finally, findings of research confirmed five strategic, information technology, human, organizational and cultural dimensions as dimensions affecting organizational agility based on human resources development. Results of research indicated that the highest rank is given to strategic dimension and next ranks are given to information technology, human, organizational and cultural dimensions. Finally, confirmatory factor analysis indicated that dimensions of organizational agility based on human resources development to 71.282% determine variance of existing indices of organizational agility based on human resources development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "organizational agility
  • "
  • " human resources development"" university’s agility"