ارایه مدل کیفیت زندگی دانشگاهی دانشجویان با تاکید بر بعد تسهیلات آموزشی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اصفهان (خوراسگان)

2 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشکدة علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان

3 هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارایه مدل کیفیت زندگی دانشگاهی دانشجویان با تاکید بر بعد تسهیلات آموزشی به سنت پژوهش کیفی با رویکرد تحلیل محتوا انجام شد. محیط پژوهش ، شامل منابع دست اول بانکهای اطلاعاتی علمی معتبر در حوزه مطالعات کیفیت زندگی دانشگاهی که مقالات خارجی در فاصله ی زمانی سال های1992 تا 2019 و مقالات داخلی در فاصله زمانی سال های1390 تا 1398 نمایه شده. ابزار مصاحبه از جامعه آماری اعضای هیات علمی و روش نمونه گیری هدفمند در دسترس است، پس از کد گذاری و دسته بندی 74 سوال اولیه، روایی محتوایی آنها به دو روش، کیفی (نظر 10 نفر از متخصصان) و کمی(بررسی میزان توافق هر سوال با استفاده از ضریب روایی محتوایی CVR) انجام شد. بعضی سوالات که روایی آنها پایین بود حذف و نهایتا 62 سوال مورد تایید قرار گرفت. با استفاده از ضریب هولستی، پایایی پرسشنامه 91/0 براورد شد. تجزیه و تحلیل دادها با روش تحلیل محتوای با رویکرد استقرایی نشان داد چهار مولفه محتوای آموزشی ، فرصت های یادگیری ، ارزشیابی و خدمات آموزشی از عوامل تشکیل دهنده کیفیت زندگی دانشگاهی دانشجویان با تاکید بر بعد تسهیلات آموزشی هستند. با توجه به اهمیت نقش دانشجویان در پیشبرد اهداف جامعه و مدیریت آینده کشور و نیز اهمیت کیفیت زندگی دانشگاهی آنان به عنوان عاملی مهم در موفقیت دانشگاهها در انجام مأموریت خود؛ توجه و بکارگیری ملاکهای ارائه شده در مدل پیشنهادی برای تصمیم گیرندگان میتواند یکی از راههای بهبود کیفیت زندگی دانشگاهی دانشجویان با تاکید بر بعد تسهیلات آموزشی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Model for the Quality of College Life with an Emphasis on Educational Facilities

نویسندگان [English]

  • hamid mortazavi 1
  • badri shahtalebi 2
  • Fariba Karimi 3
1 PhD Student of Educational Management, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan), Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Department of Educational Management, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan)
3 Associate Professor, Department of Educational Management, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan)
چکیده [English]

This study adopted a qualitative approach and applied content analysis to present a model for the quality of college life emphasizing on educational facilities. Indexed articles on the quality of college life were obtained from some prestigious academic databases in education. Articles on the quality of college life published outside Iran between 1992 and 2019 and those published in national databases between 2011 and 2019, were analyzed. A survey was also performed with some faculty members selected through convenience purposive sampling. After coding and categorizing 74 initial questions, their content validity was confirmed in two ways: qualitative (the opinion of 10 experts in the field of educational management) and quantitative (testing the relevance of each item through content validity ratio (CVR). Low validity questions were removed and finally 62 items were approved. Using the Holsti coefficient, the reliability of the questionnaire was estimated to be 0.91. An inductive approach to content analysis showed that four components of research facilities, learning opportunities, assessment and educational facilities were some variables that formed the quality of college life with an emphasis on educational facilities. Given the important role that university graduates play for the society in reaching its goals, the criteria suggested in the proposed model can help decision makers improve quality of college life among students with an emphasis on educational facilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • assessment
  • educational facilities
  • educational services
  • university students
  • learning opportunities
  • quality of college life
  • educational content