بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سرمایه اجتماعی با میل به ماندگاری مدیران مدارس ابتدایی شهرستان لامرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد، گروه علوم تربیتی لامرد

2 سایر

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطة بین هوش هیجانی و سرمایه اجتماعی با میل به ماندگاری مدیران مدارس ابتدایی شهرستان لامرد انجام شد. جامعة آماری این پژوهش متشکل از 232 نفر از مدیران مدارس ابتدایی شهرستان لامرد در سال 1394-1393 می­باشد. حجم نمونه­ با استفاده از فرمول کوکران برابر 140 نفر برآورد شد که با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی ساده پرسشنامه­ها توزیع گردید.
 به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه هوش هیجانی آوستین و همکاران (2004) با ضریب پایایی کلی 80/0، سرمایه اجتماعی سید نقوی (1388) با ضریب پایایی 77/0 و میل به ترک خدمت مبلی و هورنز (1977) با ضریب پایایی 89/0 مورد استفاده قرار گرفت و روایی نیز مورد تأیید متخصصان قرار گرفت.  جهت تجزیه و تحلیل داده­ها از روش­های آماری ضریب همبستگی پیرسون و ضریب رگرسیون چند متغیره استفاده شد که نتایج حاصل نشان داد؛ هوش هیجانی و سرمایه اجتماعی  پیش­بینی کنندة معنادار میل به ماندگاری مدیران است. متغیر هوش هیجانی می­تواند متغیر  میل به ماندگاری را به طور معناداری پیش بینی کند. هم چنین  مؤلفه های تنظیم عواطف و ارزیابی عواطف می­تواند میل به ماندگاری را به طور معناداری پیش بینی نماید و بین متغیر سرمایه اجتماعی و میل به ماندگاری مدیران رابطه معناداری وجود دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between emotional in diligence and social capital tend to remain with elementary school principals city Lamard

نویسندگان [English]

  • Ahmad Hashemi 1
  • Abolfazl Abbasi 2
چکیده [English]

The study aimed to investigate the relationship between emotional intelligence and social capital tend to remain with elementary school principal swere Lamard city. The population consisted of232patientsfrom 1394 to 1393isthe year of elementary school principals Lamerd city.
Emotional intelligence questionnaire to collect data from the questionnaire Austin (2004) with an overall reliability coefficient of80/., Social capital questionnaire Syed Naqvi (1388) with are liability coefficient of77/. Furniture and Horns desiring entry turn over (1977) with are liability coefficient of89/. Was used and the validity was also confirmed by experts. To analyze the data using Pearson correlation coefficient was used multiple regression result areas follows:
1.Emotional intelligence and social capital end to beat significant predictor of survival administrators.
2.Emotional Intelligence can vary significantly predict survival desire. Factors regulating emotions and feelings can also evaluate the desire to significantly predict survival.
3. The desire to remain between social capital and there is a significant relationship managers.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • emotional intelligence
  • social capital
  • the desire for survival
  • managers