ارائه الگوی سواد اطلاعاتی برای دانش آموزان دوره ابتدایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت آموزشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 عضو هیات علمی دانشگاه ازاد واحد تهران مرکزی

3 عضو هیات علمی دانشگاه ازاد واحدتهران مرکزی

4 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز - گروه علوم تربیتی

چکیده

هدف از این پژوهش، شناسایی وضعیت سواد اطلاعاتی معلمان دوره ابتدایی و ارائه الگوی مناسب(مورد مطالعاتی :آموزش و پرورش شهر قم)بود. روش پژوهش از نظرهدف کاربردی، از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی است که با رویکرد پیمایشی مقطعی انجام گرفت. جامعه آماری شامل ۳۵۲ تن از کلیه مدیران و معلمان مدارس ابتدایی شهر قم بود که با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای مرحله‌ای، انتخاب شدند .جهت گرد آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه محقق‌ساخته استفاده شده که روایی پرسش نامه از طریق روش دلفی و توسط متخصصان مورد تایید قرار گرفته است همچنین ضریب کندال ۶43/0 بدست آمده نشان داد وحدت نظر میان دیدگاه کارشناسان در حد متوسطی و خوب است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss و لیزرل استفاده گردید.همچنین آزمون آماری برای شناسایی وضعیت موجود آزمون t و تحلیل عاملی تاییدی بوده است.نتایج پژوهش حاضر نشان داد عوامل تدوین راهبردهای جست و جوی اطلاعات و تشخیص نیاز اطلاعاتی رتبه اول و دوم اهمیت را در بین معلمان شهر قم بدست آورده ، این امر به این معناست که وضعیت سواد اطلاعاتی معلمان از نظر این دو عامل نسبتا خوب است بنابراین وضعیت سواد اطلاعاتی معلمان دوره ابتدایی شهر قم از میانگین اصلی بالاتر است ولی نسبت به سایر ابعاد ، از وضعیت مطلوب پایین تر است. بنابراین نیاز به ارائه الگوی سواد اطلاعاتی وجود دارد.در نتیجه الگوی مفهومی سواد اطلاعاتی شامل ۷ بعد و ۲۱ مولفه تدوین و مورد تایید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of information literacy status of teachers and provide a suitable pattern(Case study:education Qom city)

نویسندگان [English]

  • amirhosain mahmoodi 2
  • fereshteh kordestani 3
  • mehdi shariarmadari 4
2 faculty member of Azad university central Tehran branch
3 faculty member of Azad university central Tehran branch
4 Assistant professor Islamic Azad university central Tehran branch
چکیده [English]

The perpose of this investigation ,was identifying the current status of primary
school theacher s information literacy.(case study:city Qom). The statistical
population wac 352 of all primary school teachers in Qom city that which were
celected ucing stepwice cluster rwncom sampeling.The research method was in terms of practical purpose , in terms ofdescriptive data collection which were selected by stepwise cluster random sampling method . data collection tool wac a researcher –made questionnaire on information literacy which The validity of the questionnaire was measured by Delphi method and the Kendal coefficient was used to the calculate the reliability .The kendall coefficient was 0/643 in the Delphi technique, which showed the consensus among experts is mediocre and good..The statistical method was to identify the status of T-test and toconfirm the factor.The results showed dimensions of information search strategies and identify information needs were first and second place importance among teachers, that means information literacy status in terms of these two dimensions, it is relatively desirable.then showed the situation of information literacy of teachers in Qom is higher than the main average ,but it is lower than the desire situation..there is a need to provide an information literacy model, as a result ,the information literacy model including 7 dimensions and 21 components was developed and approved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • information literacy
  • Delphi method
  • confirmatory factor analysis