هوش چندگانه، مدیریت و رهبری در آموزش عالی کشور و ارائه مدل مناسب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

2 سایر

چکیده

هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه هوش چندگانه با مدیریت و رهبری در آموزش عالی با تأکید بر دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات می‌باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش اجراء در زمره تحقیقات توصیفی - همبستگی می‌باشد. در این تحقیق تلاش شده است تا به سؤال های ایجاد شده در راستای مسئلة اصلی تحقیق پاسخ داده شود. جامعة مورد پژوهش در این تحقیق شامل 693 نفر از اعضای هیأت دانشگاه واحد علوم و تحقیقات می‌باشند. نمونة مورد پژوهش نیز با توجه به حجم جامعه و مبتنی بر جدول مورگان 248 نفر می‌باشند که برای انتخاب گروه نمونه معرف و افزایش دقت اندازه‌گیری از طریق روش نمونه‌گیری تصادفی ساده اعضای نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها در این پژوهش پرسش‌نامه 40 گویه‌ای محقق ساخته بوده که روایی آن به‌ صورت صوری به تایید ده نفر از اساتید دانشگاه قرار گرفت و پایایی آن نیز با توجه به طیف لیکرتی پنج گزینه‌ای به کار رفته در پژوهش از طریق آلفای کرونباخ 0.963 محاسبه گردید. آزمون های آماری به کار رفته در این پژوهش شامل رگرسیون خطی جهت تبیین مدل خطی و مدل معادلات ساختاری جهت ارائه مدل تاییدی نهایی می باشد.
نتایج آزمون رگرسیون در مورد سؤال اول پژوهش نشان می‌دهد، بالاترین تأثیر از میان پنج مؤلفه عمومی‌مدیریت در دانشگاه ها، متعلق به مؤلفه برنامه‌ریزی با بتای 689/0 می‌باشد. و در مورد سوال دوم پژوهش نیز، بالاترین تأثیر از میان سه مؤلفه رهبری اثربخش در دانشگاه‌ها، متعلق به مؤلفه توسعه ارتباطات با بتای 661/0 می‌باشد. در نهایت مدل ساختاری ارائه شده نشان می دهد بالاترین میزان همبستگی بین متغیرهای رهبری و عملکرد مدیران بوده و از میان مؤلفه های رهبری بالاترین ضریب تأثیر مربوط به مؤلفه توسعه ارتباطات و در متغیر عملکرد مدیران مربوط به مؤلفه برنامه ریزی
می باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Multiple intelligence, leadership and management in higher education and to provide an appropriate model

نویسندگان [English]

  • Hadi rezghihshirsavar 1
  • Sharareh Hashemnia 2
چکیده [English]

The objective of the present study was performed in order to investigate cross-correlation method. In this study, an attempt has been made to the original research questions to be answered. Participants in this study consisted of 693 members of staff are University of Science and Research.The data in this study, the researcher made questionnaire of 40 items formally confirmed the validity of ten university professors  And its reliability with respect to the five-option Likert scale used in this study was calculated using Cronbach's alpha 0.963. Statistical tests used in this study consisted of linear regression and structural equation modeling to provide a model to explain the linear model is verified.
Regression results show that the first research question, Of the five highest impact factor in the management of public universities belonging to the beta component planning 0.689 And the highest impact of the three components of effective leadership in universities belonging to the Community Development component and component resources is with Beta 0.661. And among the highest multiplier effect of the component elements of leadership development, communication and management of performance-related variable component is planning.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • management
  • Leadership
  • multiple intelligences
  • Model
  • higher education
  • Islamic Azad University