بررسی رابطه ی بین عدالت سازمانی، اشتیاق شغلی و تعهد سازمانی اعضای هیات علمی دانشگاه اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی و معاون پژوهش دانشگاه ازاد اسلامی واحد اباده

2 مربی دانشگاه ازاد اسلامی واحد اباده

3 دانشگاه ازاد اسلامی واحد اباده

چکیده

این تحقیق با هدف تعیین ارتباط بین عدالت سازمانی، اشتیاق شغلی و تعهد سازمانی انجام شد. جامعه آماری را کلیه‌ی اعضای هیات علمی دانشگاه اصفهان تشکیل دادند که از این جامعه آماری 230 نفر به عنوان نمونه به شکل تصادفی ساده انتخاب شدند. روش تحقیق از نوع همبستگی بود. برای جمع آوری اطلاعات از سه پـرسش نامه‌ی عدالت سازمانی نیهوف و مورمن(1993)، اشتیاق شغـلی شوفلی(2006) و تعهد سازمانی آلن و مایر(1990) استفاده گردید. روایی پرسشنامهها به صورت محتوایی مورد تأیید قرار گرفت. پایایی پرسشنامهها با استفاده از روش ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید. پایایی پرسشنامهی عدالت سازمانی 88/0، اشتیاق شغـلی92/0، تعهد سازمانی 88/0 بود. برای تحلیل داده‌ها در آمـار توصیفی از میانگین و انحراف معیار و در استنباطی از آزمون میانگین یک جامعه مستقل و آزمون مقایسه میانگین چند جامعه و یا تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شد. نتایج این تجزیه و تحلیل نشان داد که بین عدالت سازمانی و تعهد سازمانی ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد(05/0p≤). همچنین عدالت سازمانی می تواند عامل تأثیرگذار در اشتیاق شغلی اعضای هیات علمی باشد. نتایج آزمون در فرضیه دیگر بیانگر این بود که اشتیاق شغلی می تواند تعهد سازمانی اعضای هیات علمی را پیش بینی کند. بنابر این می توان چنین نتیجه گرفت که هر چه مدیران به رعایت عدالت و انصاف در دانشگاه بیشتر و بهتر توجه کند، کارکنان با شوق و تعهد بیشتر به کار می پردازند و اهداف دانشگاه به طور مؤثری تحقق می یابد.
واژگان کلیدی: عدالت سازمانی، اشتیاق شغلی، تعهد سازمانی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the relationship between organizational justice, work engagement and organizational commitment faculty members in university of Esfahan

نویسنده [English]

  • Marzieh Heydari 1
چکیده [English]

This study was performed to determine the relationship between organizational justice, work engagement and organizational commitment. The Statistical population was formed from all faculty members in university of Esfahan, that among of these, 230 samples were selected at random.The research method was correlation.In order to collect information, three questionnaires of organizational justice(1993), work engagement(2006) and organizational commitment(1990) were used. For data analysis at descriptive statistics, from the mean and standard deviation were used. And at inferential statistical, from the mean test of a independent society and mean comparison test of Several Society or analysis of multivariate variance were used. The results of this analysis showed that there is a significant and positive relationship between organizational justice and organizational commitment. Also organizational justice can be affecting factors at the work engagement of the staff. Test results in another hypothesis showed that work engagement can predict staff organizational commitment. So we can conclude that Whatever the Director better pay attention to justice and fairness in organizations, teachers work whit more enthusiasm and commitment and objectives of the organization are effectively realized.

Keywords: organizational justice, work engagement, organizational commitment

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational justice
  • work engagement
  • organizational commitment