بررسی رابطه بین رهبری تحولی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران

2 سایر

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین رهبری تحولی و رفتار شهروندی سازمانی در سال 93-1392 به روش توصیفی- همبستگی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش، کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران بوده است که تعداد آنها 198 نفر و تعداد نمونه مورد پژوهش 132 نفر براساس جدول مورگان می­باشند که از روش نمونه­گیری طبقه­ای نسبی استفاده شد. اطلاعات پژوهش با استفاده از دو پرسش نامه رهبری تحولی باس و آوالیو[1] (2000) و رفتار شهروندی سازمانی پودساکف و همکاران[2] (1990) با پایایی 922%  و 76%  با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به دست آمد. برای تحلیل داده­ها از ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چندگانه استفاده شد. تحلیل اطلاعات با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن حاکی از این است که رابطه بین سبک رهبری تحولی و رفتار شهروندی سازمانی معنادار است. به علاوه تمامی مؤلفه­های رهبری تحولی (نفوذ آرمانی، ترغیب ذهنی، انگیزش الهام بخش و ملاحظات فردی) با رفتار شهروندی سازمانی رابطه معناداری دارند. هم­چنین تحلیل رگرسیون چندگانه بیانگر این است که از میان مؤلفه­های رهبری تحولی، انگیزش الهام بخش و ملاحظه فردی بیشترین تأثیر را در رفتار شهروندی سازمانی دارند..
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey of the relationship between transformational leadership and staff organizational citizenship behavior of personnel’s of The General Directorate of Education of the Mazandaran Province

نویسندگان [English]

  • Abbas Abbaspoor 1
  • mahmood araei 2
چکیده [English]

This study with aims to investigate the relationship between transformational leadership and organizational citizenship behavior in 1392-93 with descriptive - correlation method have been conducted. Statistical population of this research have been the staff of The General Directorate of Education of the Mazandaran Province that their numbers  have 198 employees and number of the research sample have 132 employees according to Morgan table, which was used of proportional stratified sampling method. Data of research with using of two questionnaires transformational Leadership Bass and Avalio’s (2000) and OCB Podsakf et al. (1990) with reliability of %922 and %76 has obtained of the Cronbach's alpha. For analysis of data was used of Spearman correlation coefficients and Multiple Regression. The results of Spearman correlation showed that the between transformational leadership, there is a positive and significant relationship with OCB. In addition, all components of transformational leadership (idealized influence, intellectual encourage, inspirational motivation and individual considerations) are correlated with OCB. Stepwise regression analysis revealed that among the components of transformational leadership inspirational motivation, and individual considerations effect on organizational citizenship behavior.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • transformational leadership
  • transitional leadership
  • organizational citizenship behavior (OCB)
  • Education of the Mazandaran