تبیین مدل تصمیم‌گیری منابع انسانی بر پذیرش مسئولیت اجتماعی سازمان (CSR): مورد مطالعه معاونت تربیت‌بدنی و سلامت آموزش و پرورش خراسان رضوی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی- دانشکده علوم انسانی- دانشگاه آزاد - واحد شاهرود- شاهرود- ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، شاهرود، ایران

3 گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، شاهرود، ایران

چکیده

مقدمه: تصمیم‌گیری منابع انسانی در پذیرش مسئولیت اجتماعی سازمان به‌عنوان هدف سازمان جهت به حداقل رساندن یا حذف هرگونه اثرات مضر و افزایش اثرات بلندمدت بر جامعه تعریف‌شده است. از این رو هدف پژوهش حاضر تحلیلی بر تصمیم‌گیری منابع انسانی بر پذیرش مسئولیت اجتماعی در سطح معاونت تربیت‌بدنی و سلامت اداره کل آموزش‌وپرورش استان خراسان رضوی بود. روش‌شناسی: روش پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از حیث روش، توصیفی و پیمایشی بود. جامعه آماری شامل کلیه مدیران و کارکنان در معاونت تربیت‌بدنی و سلامت (مجموعاً 79 نفر) را شامل شد. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه عوامل مؤثر بر مسئولیت اجتماعی سازمان استفاده شد که روایی صوری و محتوایی آن توسط متخصصین تائید و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ 87/0 به دست آمد. نتایج: یافته‌ها نشان داد که بر اساس میزان اثر هر یک از سازه‌های پیش‌بین بر سازه ملاک «روش بشردوستانه» بیش‌ترین اثر را بر مسئولیت‌های اجتماعی کارکنان داشته است. سپس «روش اخلاقی CSR» و پس از آن «روش اقتصادی CSR» و «روش قانونیCSR» بر مسئولیت‌های اجتماعی کارکنان اثرگذار بودند. نتیجه‌گیری: جامعه از آموزش‌وپرورش این انتظار را دارد که در زمینه‌های مختلف به‌موقع و به‌درستی نیازهای دانش آموزان را بشناسند و محصولات سالم و خدمات درست به آن‌ها عرضه نمایند و نسبت به جامعه، احساس مسئولیت کنند. لذا معاونت تربیت‌بدنی و سلامت آموزش‌وپرورش استان خراسان رضوی، نشان داده‌اند که نمی‌توانند با به کار بردن رویکردها و راهبردهای قدیمی پاسخگوی نیاز ذینفعان و قشرهای مختلف جامعه باشند و نیاز است که به‌سوی به‌کارگیری راهبردهای جدید حرکت کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining Human Resource Decision Making Model on Accepting Corporate Social Responsibility (CSR): (Case study: Physical Education and Health Department of Education in Khorasan Razavi)

نویسندگان [English]

  • Ali Fahiminezahd 1
  • Hadi Vatankhah 2
  • Seyyed Mostafa Tayabisani 3
1 Department of Physical Education, Islamic Azad University, Shahrood Branch, Shahrood, Iran
2 PhD. Student in Department of Physical Education, Islamic Azad University, Shahrood Branch, Shahrood, Iran
3 Physical Education Department, Islamic Azad University, Shahrood Branch, Shahrood, Iran
چکیده [English]

Introduction: Human resource decision-making in corporate social responsibility is defined as "the organization's intention to minimize or eliminate any harmful effects and increase the long-term effects of society. So the purpose of this study was to analyze human resource decision making on CSR in the Physical education and health department of Education in Khorasan Razavi. Methodology: The research method was descriptive and survey method in terms of its purpose. The statistical population consisted of all managers and staff in the Department of Education and Health in Khorasan Razavi (79). A questionnaire was used to collect data on the factors affecting CSR. The content validity and reliability of it were verified by professors and experts and its reliability was 0.87 with Cronbach's alpha. Results: The results showed that based on the effect of each of the predictive structures on the construct of the criterion of "humanitarian method", it had the greatest effect on CSR of the staff. Then, the CSR ethics method and CSR economic method and CSR legal method were effective on CSR of employees. Conclusion: the community of education expects to recognize the needs of students in a variety of ways in a timely manner and to properly deliver healthy products and services, and feel responsive to the audience of the audience. Therefore, the educational and educational affairs department has shown that they cannot meet the needs of stakeholders and different groups by applying old approaches and strategies and they need to move towards new strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate Social Responsibility (CSR)
  • decision making
  • human resources
  • Physical education and health department
  • Education