تبیین مدل تصمیم‌گیری منابع انسانی بر پذیرش مسئولیت اجتماعی سازمان (CSR): مورد مطالعه معاونت تربیت‌بدنی و سلامت آموزش و پرورش خراسان رضوی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود، شاهرود، ایران

2 استادیارگروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاداسلامی، واحد شاهرود، ایران (نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود، شاهرود، ایران

چکیده

تصمیم‌گیری منابع انسانی در پذیرش مسئولیت اجتماعی سازمان به‌عنوان هدف سازمان جهت به حداقل رساندن یا حذف هرگونه اثرات مضر و افزایش اثرات بلندمدت بر جامعه تعریف‌شده است. از این رو هدف پژوهش حاضر تحلیلی بر تصمیم‌گیری منابع انسانی بر پذیرش مسئولیت اجتماعی در سطح معاونت تربیت‌بدنی و سلامت اداره کل آموزش‌وپرورش استان خراسان رضوی بود.روش پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از حیث روش، توصیفی و پیمایشی بود. جامعه آماری شامل کلیه مدیران و کارکنان در معاونت تربیت‌بدنی و سلامت (مجموعاً 79 نفر) را شامل شد. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه عوامل مؤثر بر مسئولیت اجتماعی سازمان استفاده شد که روایی صوری و محتوایی آن توسط متخصصین تائید و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ 87/0 به دست آمد. یافته‌ها نشان داد که بر اساس میزان اثر هر یک از سازه‌های پیش‌بین بر سازه ملاک «روش بشردوستانه» بیش‌ترین اثر را بر مسئولیت‌های اجتماعی کارکنان داشته است. سپس «روش اخلاقی CSR» و پس از آن «روش اقتصادی CSR» و «روش قانونیCSR» بر مسئولیت‌های اجتماعی کارکنان اثرگذار بودند.جامعه از آموزش‌وپرورش این انتظار را دارد که در زمینه‌های مختلف به‌موقع و به‌درستی نیازهای دانش آموزان را بشناسند و محصولات سالم و خدمات درست به آن‌ها عرضه نمایند و نسبت به جامعه، احساس مسئولیت کنند. لذا معاونت تربیت‌بدنی و سلامت آموزش‌وپرورش استان خراسان رضوی، نشان داده‌اند که نمی‌توانند با به کار بردن رویکردها و راهبردهای قدیمی پاسخگوی نیاز ذینفعان و قشرهای مختلف جامعه باشند و نیاز است که به‌سوی به‌کارگیری راهبردهای جدید حرکت کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining Human Resource Decision Making Model on Accepting Corporate Social Responsibility (CSR): (Case study: Physical Education and Health Department of Education in Khorasan Razavi)

نویسندگان [English]

  • Hadi Vatankhah 1
  • Ali Fahiminezahd 2
  • Seyyed Mostafa Tayabisani 3
1 PhD. Student,, Department of Sport Managment, Shahrood Branch, Islamic Azad University, Shahrood, Iran
2 Assistant Professor, Department of Physical Education, Shahrood Branch, Islamic Azad University, Shahrood, Iran (*Corresponding Author)
3 Assistant Professor, Department of Physical Education, Shahrood Branch, Islamic Azad University, Shahrood, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate Social Responsibility (CSR)
  • decision making
  • human resources
  • Physical education and health department
  • Education