طراحی الگوی تصمیم گیری مشارکتی دبیران متوسطه دوم استان لرستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ،گروه مدیریت آموزشی، واحد خرم آباد ،دانشگاه آزاد اسلامی ، خرم آباد ، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت آموزشی،واحد خرم آباد،دانشگاه آزاد اسلامی ، خرم آباد ، ایران(نویسنده مسئول)

3 استاد یار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان.

چکیده

تحقیق حاضر با هدف طراحی و آزمون الگوی تصمیم‌گیری مشارکتی دبیران دوره دوم متوسطه آموزش و پرورش استان لرستان انجام شد. روش تحقیق پیمایشی از نوع تاییدی بود. جامعه آماری شامل خبرگان و کارشناسان رشته‌ی علوم تربیتی و رشته‌ی مدیریت آموزشی به تعداد 9 نفر و کلیه دبیران دوره دوم متوسطه آموزش و پرورش استان لرستان به تعداد 4203 نفر (2114مرد و 2089 زن ) بود. برای تعیین حجم نمونه، جامعه آماری خبرگان و کارشناسان به صورت سرشماری و جامعه آماری دبیران دوره دوم متوسطه آموزش و پرورش استان لرستان با استفاده از جدول فرمول کوکران تعداد ۳51 نفر (177مرد و 174 زن) به عنوان نمونه آماری تعیین و با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. با استفاده از روش مصاحبه و آزمون دلفی 5 مولفه و 60 کد برای طراحی ابزار گردآوری داده‌ها استخراج گردید. روایی ابزار گردآوری داده‌ها به تایید خبرگان و کارشناسان رسید و پایایی آن نیز با آزمون آلفای کرونباخ 96/0 بود.در پایان روش کیفی، الگوی مفهومی تصمیم‌گیری مشارکتی دبیران دوره دوم متوسطه آموزش و پرورش استان لرستان با پنج مولفه (ویژگی‌های فردی – شخصیتی، ویژگی‌های تیمی – جمعی، ویژگی‌های فنی – تخصصی، ویژگی‌های سازمانی و ویژگی‌های ارتباطی - اجتماعی) طراحی شد. نتایج نشان داد که الگوی طراحی شده دارای برازش در بین دبیران دوره دوم متوسطه آموزش و پرورش استان لرستان می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing of the Participatory Decision Making Model of Senior High School teachers of the Lorestan Province Eeucation

نویسندگان [English]

  • Seyed Ali Mohammad Mokhtari 1
  • Ebrahim Pourhossini 2
  • Moslem Ghobadian 3
1 Ph.D. Student, Department of Educational Management, Islamic Azad, university , Khorramabad Branch,, Khorramabad, ,Iran
2 Assistant Professor, Department of Educational Management ,Islamic Azad, university, Khorramabad Branch, , Khorramabad, Iran
3 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Farhangian University.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: pattern
  • participatory decision making
  • Team and Collective Traits
  • Technical and Specialized Traits
  • Organizational Traits
  • Communicational and Social Traits