بررسی تأثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، چالوس، ایران

2 کارشناسی ارشد مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا، آستارا، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت،دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، چالوس، ایران

4 کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه علوم پزشگی گیلان، رشت، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی میزان تأثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان دانشگاه به تعداد 75 نفر بوده که از این میزان بر اساس جدول مورگان تعداد 65 نفر به روش تصادفی ساده به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه‌های اقدامات مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیت (1984) بود. روایی ابزار تحقیق توسط استاد راهنما و تعدادی از خبرگان و میزان پایایی دو پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ (به ترتیب 948/0 و 951/0) تایید شد. یافته‌های حاصل از تجزیه‌وتحلیل داده‌های آماری با نرم‌افزارSPSS V21.0 و آزمون گرسیون چندگانه نشان داد از بین مؤلفه‌های اقدامات منابع انسانی ابعاد کارمندیابی، گزینش و استخدام، بهسازی و توسعه شایستگی‌ها، جبران خدمات، به جز آموزش و ارزیابی و مدیریت عملکرد قابلیت پیش‌بینی تغییرات متغیر وابسته تحقیق (عملکرد سازمانی) را داشته و دراین‌بین بیشترین میزان تأثیر مثبت را متغیر‌ گزینش و استخدام و کمترین میزان تأثیر را بهسازی و توسعه شایستگی‌ها بر عملکرد سازمانی کارکنان این دانشگاه خواهد گذاشت. در پایان نیز مبتنی بر نتایج به دست آمده نسبت به ارائه پیشنهادهای علمی اقدام شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Human Resource Management Measures on Organizational Performance (Case Study: Islamic Azad University, Astara Branch)

نویسندگان [English]

  • Masoomali Salimian 1
  • Farahnaz Azizi 2
  • Nazanin Boshrooyeh 3
  • Parviz Zahedkar 4
1 PhD in Management, Faculty of Management, Chaloos Azad University, Chaloos, Iran
2 MSc in Midwifery, Astara Azad University, Astara, Iran
3 MSc student in Management, Faculty of Management, Chaloos Azad University, Iran.
4 MSc in Management, Gilan medical Scienses University, Rasht, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • management
  • human resources
  • performance
  • organization
  • Azad University