بررسی تأثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، چالوس، ایران

2 کارشناسی ارشد مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا، آستارا، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت،دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، چالوس، ایران

4 کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه علوم پزشگی گیلان، رشت، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی میزان تأثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان دانشگاه به تعداد 75 نفر بوده که از این میزان بر اساس جدول مورگان تعداد 65 نفر به روش تصادفی ساده به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه‌های اقدامات مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیت (1984) بود. روایی ابزار تحقیق توسط استاد راهنما و تعدادی از خبرگان و میزان پایایی دو پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ (به ترتیب 948/0 و 951/0) تایید شد. یافته‌های حاصل از تجزیه‌وتحلیل داده‌های آماری با نرم‌افزارSPSS V21.0 و آزمون گرسیون چندگانه نشان داد از بین مؤلفه‌های اقدامات منابع انسانی ابعاد کارمندیابی، گزینش و استخدام، بهسازی و توسعه شایستگی‌ها، جبران خدمات، به جز آموزش و ارزیابی و مدیریت عملکرد قابلیت پیش‌بینی تغییرات متغیر وابسته تحقیق (عملکرد سازمانی) را داشته و دراین‌بین بیشترین میزان تأثیر مثبت را متغیر‌ گزینش و استخدام و کمترین میزان تأثیر را بهسازی و توسعه شایستگی‌ها بر عملکرد سازمانی کارکنان این دانشگاه خواهد گذاشت. در پایان نیز مبتنی بر نتایج به دست آمده نسبت به ارائه پیشنهادهای علمی اقدام شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Human Resource Management Measures on Organizational Performance (Case Study: Islamic Azad University, Astara Branch)

نویسندگان [English]

  • Masoomali Salimian 1
  • Farahnaz Azizi 2
  • Nazanin Boshrooyeh 3
  • Parviz Zahedkar 4
1 PhD in Management, Faculty of Management, Chaloos Azad University, Chaloos, Iran
2 MSc in Midwifery, Astara Azad University, Astara, Iran
3 MSc student in Management, Faculty of Management, Chaloos Azad University, Iran.
4 MSc in Management, Gilan medical Scienses University, Rasht, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of HRM on organizational performance in Islamic Azad University of Astara Branch. The statistical population of this study was all 75 employees of the university and 65 people were selected by simple random sampling based on Morgan table. Data collection tools were HRM and organizational performance questionnaires of Herts and Goldsmith (1984). The validity of the research instrument was confirmed by the supervisor and a number of experts and the reliability of the two questionnaires by Cronbach's alpha method (0.948 and 0.951, respectively). The results of statistical analysis of data with SPSS V21.0 software and multiple regression test showed that among the components of HR measures are dimensions of recruitment, selection and recruitment, improvement and development of competencies, compensation of services, except education and training. Performance appraisal and management can predict changes in research dependent variables (organizational performance) and will have the most positive impact on the selection and recruitment variables and will have the least impact on improving and developing competencies on the organizational performance of the university staff. Finally, based on the results, scientific proposals were made.

کلیدواژه‌ها [English]

  • management
  • human resources
  • performance
  • organization
  • Azad University