بررسی رابطه بین مدیریت زمان و مدیریت تعارض با استرس شغلی (مطالعه موردی مدیران مدارس ناحیه یک کرمانشاه)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت آموزشی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

2 گروه مدیریت آموزشی، دانشگده ادبیات و علوم انسانی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

چکیده

امروزه اهمیت و نقش سرنوشت ساز شغل در ابعاد گوناگون زندگی انسان آشکار است. زیرا شغل علاوه بر تامین هزینه ی زندگی ارتباط مستقیمی با سلامت روان و جسم دارد و همچنین زمینه ساز ارضاء بسیاری از نیازهای غیر عادی انسان است. هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین مدیریت زمان و مدیریت تعارض با استرس شغلی (مطالعه موردی مدیران مدارس ناحیه یک کرمانشاه) می باشد. این تحقیق از نظر هدف پژوهشی، از جمله تحقیقات کاربردی، از نظر فرآیند اجرا کمی بوده و از نظر زمان اجرا مقطعی می باشد. جامعه آماری این تحقیق تمامی مدیران مدارس ناحیه یک کرمانشاه می باشد که شامل 455 نفر بوده و حجم نمونه با توجه به جدول مورگان تعداد 210 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شده اند. نتایج نشان داد که بین برنامه ریزی، سازماندهی، زمانبندی، کنترل (رقابت)، همکاری و مصامحه، عدم رقابت (اجتناب)، مدیریت زمان و مدیریت تعارض با استرس شغلی مدیران مدارس ناحیه یک کرمانشاه رابطه معنی داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Time Management and Conflict Management with Job Stress (Case Study of School Principals in District 1 of Kermanshah)

نویسندگان [English]

  • faranak mosavi 1
  • akram marzbani 2
1 Faranak Mosavi Assistant Professor, Islamic Azad University, Kermanshah Branch
2 Master of Educational Management, Department of Educational Management, Faculty of Literature and Humanities, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

Akram Marzbani1, Faranak Mosavi2*
Abstract
Today, the importance and crucial role of work in various aspects of human life is obvious. Because work, in addition to providing a living, has a direct relationship with mental and physical health and also provides the basis for satisfying many unusual human needs. The purpose of this study was to investigate the relationship between time management and conflict management with job stress (a case study of school principals in District 1 of Kermanshah). This research is quantitative in terms of research purpose, including applied research, in terms of implementation process and is cross-sectional in terms of implementation time. The statistical population of this study is all school principals in District 1 of Kermanshah, which includes 455 people and the sample size according to Morgan table is 210 people were selected by simple random sampling. The results showed that there is a significant relationship between planning, organizing, scheduling, control (competition), cooperation and compromise, non-competition (avoidance), time management and conflict management with job stress of school principals in district one of Kermanshah.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: conflict management
  • Time Management
  • Job Stress
  • managers
  • Kermanshah