بررسی رابطه بین مدیریت زمان و مدیریت تعارض با استرس شغلی (مطالعه موردی مدیران مدارس ناحیه یک کرمانشاه)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت آموزشی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

2 گروه مدیریت آموزشی، دانشگده ادبیات و علوم انسانی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

چکیده

امروزه اهمیت و نقش سرنوشت ساز شغل در ابعاد گوناگون زندگی انسان آشکار است. زیرا شغل علاوه بر تامین هزینه ی زندگی ارتباط مستقیمی با سلامت روان و جسم دارد و همچنین زمینه ساز ارضاء بسیاری از نیازهای غیر عادی انسان است. هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین مدیریت زمان و مدیریت تعارض با استرس شغلی (مطالعه موردی مدیران مدارس ناحیه یک کرمانشاه) می باشد. این تحقیق از نظر هدف پژوهشی، از جمله تحقیقات کاربردی، از نظر فرآیند اجرا کمی بوده و از نظر زمان اجرا مقطعی می باشد. جامعه آماری این تحقیق تمامی مدیران مدارس ناحیه یک کرمانشاه می باشد که شامل 455 نفر بوده و حجم نمونه با توجه به جدول مورگان تعداد 210 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شده اند. نتایج نشان داد که بین برنامه ریزی، سازماندهی، زمانبندی، کنترل (رقابت)، همکاری و مصامحه، عدم رقابت (اجتناب)، مدیریت زمان و مدیریت تعارض با استرس شغلی مدیران مدارس ناحیه یک کرمانشاه رابطه معنی داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Time Management and Conflict Management with Job Stress (Case Study of School Principals in District 1 of Kermanshah)

نویسندگان [English]

  • faranak mosavi 1
  • akram marzbani 2
1 Faranak Mosavi Assistant Professor, Islamic Azad University, Kermanshah Branch
2 Master of Educational Management, Department of Educational Management, Faculty of Literature and Humanities, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: conflict management
  • Time Management
  • Job Stress
  • managers
  • Kermanshah