رابطه مدیریت دانش و خلاقیت در میان معلمان مقطع ابتدایی شهرستان ورامین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 سایر

2 دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

چکیده

این پژوهش با هدف تعیین رابطه مدیریت دانش و خلاقیت انجام شد. پژوهش با روش توصیفی (همبستگی) به ثمر رسید. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان مقطع ابتدایی شهرستان ورامین در سال تحصیلی93-1392 به تعداد 685 نفر بودند. حجم نمونه 248 نفر برآورد و به روش تصادفی طبقه­ای براساس جنسیت انتخاب شدند. برای گردآوری داده­ها از پرسش­نامه­ها­­ی محقق ساخته مدیریت دانش با پایایی (895/0) و  پرسش نامه خلاقیت رندسپیت[1] استفاده گردید. داده­های گردآوری شده با استفاده از شاخص­های میانگین، انحراف استاندارد، میانه، ضریب همبستگی اسپیرمن، آزمون مان- ویتنی و کروسکال والیس و تحلیل رگرسیونی تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها نشان می­دهند که: بین وضعیت  مدیریت دانش  در مدارس ابتدایی و خلاقیت معلمان رابطه معنی دار وجود دارد. بین  هر یک از مولفه­های مدیریت دانش(تولید دانش، پالایش دانش، سازماندهی دانش، کاربرد دانش و اشاعه دانش) در مدارس ابتدایی  با خلاقیت  معلمان رابطه مثبت وجود دارد. بین وضعیت مدیریت دانش در مدارس دولتی، غیرانتفاعی و شاهد تفاوت معنادار وجود ندارد. بین سطح خلاقیت معلمان در سه گروه مدارس دولتی، غیر انتفاعی و شاهد تفاوت معنادار وجود ندارد. بین سطح خلاقیت معلمان مرد و زن تفاوت معنادار وجود دارد. تحلیل رگرسیونی نشان داد بین متغییرهای تولید دانش، پالایش دانش، سازماندهی دانش، کاربرد دانش و اشاعه دانش در مدارس ابتدایی با خلاقیت معلمان  همبستگی مثبت معنی دار وجود دارد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Management knowledge and teacher Creativity in Elementary school of Varamin

نویسندگان [English]

  • Nahid Hajimohammadi 1
  • Nader soleimani 2
چکیده [English]

The purpose of the study was to explore the relationship between knowledge Management and teacher creativity. The participants in this study were 248 teachers at Elementary schools in Varamin. Two instruments were used to collect data. The Creativity was measured by the Rend sip   Inventory .The knowledge Management was measured by made-researcher Inventory. The data were analyzed using the Pearson product-moment correlation technique, and multiple regressions. The major findings were as follows: A positive relationship between knowledge Management and teacher creativity. A positive relationship was found between each of dimension knowledge management (production of knowledge, refinement of knowledge, application of knowledge, knowledge transfer), with creativity. A significantly positive multiple relationships were found between knowledge management    and creativity. There are not significantly distinguished knowledge management and creativity between republic Non-profit and shahed school
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • creativity
  • Education
  • elementary teachers