شناسایی، تعیین و رتبه بندی عوامل اثرگذار بر بالندگی رهبری معنوی در دانشجویان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته رشته دکتری تخصصی مدیریت آموزش عالی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استاد وعضوهیات علمی گروه مدیریت آموزشی دانشگاه خوازمی تهران، ایران

چکیده

در هزاره جدید رهبری معنوی نیاز جوامع انسانی است برای حرکت بسوی تعالی وبالندگی وبراین اساس دانشگاه های پیشرو برایجاد نظام  بالندگی دانشجویان درحوزه رهبری به ویژه رهبری معنوی تاکید وتمرکز کرده‌اند. هدف این پژوهش شناسایی، تعیین و رتبه بندی عوامل اثر گذار بر رهبری معنوی وبالندگی آن دردانشجویان است. پژوهش با رویکردآمیخته ابتدا با روش کیفی تحلیل محتوا و سپس با استفاده تکنیک ای ان پی دیمتل (DANP) انجام شده است. به این منظور بررسی گسترده متون تخصصی مرتبط بارهبری معنوی وبالندگی دانشجویان ونیز مصاحبه نیمه‌ساختمند (بیش از 850 دقیقه)  با 16 نفرازصاحب‌نظران دانشگاهی (استادان رشته‌های مرتبط ومدیران ارشد دانشگاه آزاداسلامی ومدیران واحد علوم تحقیقات) که به روش نمونه‌گیری هدفمند از جامعه متخصصین انتخاب‌شده بودند همراه با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته، تا اشباع کامل داده ها انجام شد. روایی وپایایی این پژوهش با تأیید خبرگان و بارورش هولستی  انجام گرفت. تحلیل داده‌های کیفی ازطریق تکنیک کدگذاری باز و محوری وداده های کمی از طریق الگوریتم وبرنامه ی ای ان پی دیمتل نوشته شده در نرم افزار اکسل وبا نتایج یکسان درمتلب انجام شدکه منتج به استخراج وخوشه بندی مؤلفه های رهبری معنوی دردانشگاه درسه حوزه فردی(با 54 مؤلفه) ، میان فردی وگروهی(با 28مؤلفه) وماورایی(با 3 مؤلفه) و استخراج 10 عامل اثرگذاردرسه خوشه به ترتیب اهمیت1. وجودی ،2. انسانی و3. محیطی ورتبه بندی این عوامل برای ایجاد نظام جامع بالندگی رهبری معنوی دردانشگاه ها گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing Framework for Policy Making whit Business Intelligence Approach in the Ministry of Science, Research and Technology: Using the Grounded Theory

نویسندگان [English]

  • hassan lotfi 1
  • . . 2
  • . . 3
2 .
3 .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Spiritual Leadership
  • Student Development
  • Factors Affecting Spiritual Leadership Development