شناسایی، تعیین و رتبه بندی عوامل اثرگذار بر بالندگی رهبری معنوی در دانشجویان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

2 استاد وعضوهیات علمی گروه مدیریت آموزشی دانشگاه خوازمی تهران، ایران

چکیده

در هزاره جدید رهبری معنوی نیاز جوامع انسانی است برای حرکت بسوی تعالی وبالندگی وبراین اساس دانشگاه های پیشرو برایجاد نظام  بالندگی دانشجویان درحوزه رهبری به ویژه رهبری معنوی تاکید وتمرکز کرده‌اند. هدف این پژوهش شناسایی، تعیین و رتبه بندی عوامل اثر گذار بر رهبری معنوی وبالندگی آن دردانشجویان است. پژوهش با رویکردآمیخته ابتدا با روش کیفی تحلیل محتوا و سپس با استفاده تکنیک ای ان پی دیمتل (DANP) انجام شده است. به این منظور بررسی گسترده متون تخصصی مرتبط بارهبری معنوی وبالندگی دانشجویان ونیز مصاحبه نیمه‌ساختمند (بیش از 850 دقیقه)  با 16 نفرازصاحب‌نظران دانشگاهی (استادان رشته‌های مرتبط ومدیران ارشد دانشگاه آزاداسلامی ومدیران واحد علوم تحقیقات) که به روش نمونه‌گیری هدفمند از جامعه متخصصین انتخاب‌شده بودند همراه با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته، تا اشباع کامل داده ها انجام شد. روایی وپایایی این پژوهش با تأیید خبرگان و بارورش هولستی  انجام گرفت. تحلیل داده‌های کیفی ازطریق تکنیک کدگذاری باز و محوری وداده های کمی از طریق الگوریتم وبرنامه ی ای ان پی دیمتل نوشته شده در نرم افزار اکسل وبا نتایج یکسان درمتلب انجام شدکه منتج به استخراج وخوشه بندی مؤلفه های رهبری معنوی دردانشگاه درسه حوزه فردی(با 54 مؤلفه) ، میان فردی وگروهی(با 28مؤلفه) وماورایی(با 3 مؤلفه) و استخراج 10 عامل اثرگذاردرسه خوشه به ترتیب اهمیت1. وجودی ،2. انسانی و3. محیطی ورتبه بندی این عوامل برای ایجاد نظام جامع بالندگی رهبری معنوی دردانشگاه ها گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing Framework for Policy Making whit Business Intelligence Approach in the Ministry of Science, Research and Technology: Using the Grounded Theory

نویسندگان [English]

  • hassan lotfi
  • . . 1
  • . . 2
1 .
2 .
چکیده [English]

 
In the new millennium, spiritual leadership is the need of human societies to move towards excellence and maturity. Therefore, leading universities have emphasized and focused on creating a system of student growth in the field of leadership, especially spiritual leadership. The research was conducted with a mixed approach, first with a qualitative method of content analysis and then using the ANP-Dimatel technique (DANP). For this purpose, an extensive review of specialized texts related to the spiritual leadership and growth of students, as well as semi-structured interviews (more than 850 minutes) with 16 academic experts. Professors of related fields and senior managers of Islamic Azad University and managers of Research Sciences Branch) who were selected by purposive sampling method from the community of experts along with a researcher-made questionnaire, until complete data saturation was performed. The validity and reliability of this study was confirmed by experts and fertility Holsti. Qualitative data analysis was performed through open and axial coding technique and quantitative data was performed through ANP-Dimatel algorithm and program written in Excel software with the same results in MATLAB, which resulted in extraction and clustering of spiritual leadership components in the university in three domains :individual (with 54 components), Interpersonal and group (with 28 components) and transcendence (with 3 components) and extraction of 10 effective factors in the three clusters, respectively importance 1. Existential, 2. Human and 3. Environmental and ranking of these factors to create a comprehensive system of spiritual leadership development in universities.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Spiritual Leadership
  • Student Development
  • Factors Affecting Spiritual Leadership Development