ارائه مدل شناسایی ارتباط سرمایه فکری و توانمندسازی روانشناختی کارکنان زن واحدهای دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی درشهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

پژوهش حاضر که از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش­، توصیفی – همبستگی بود، به ارائه مدلی در جهت شناسایی ارتباط سرمایه فکری و توانمندسازی روانشناختی کارکنان زن واحدهای دانشگاه های آزاداسلامی در شهر تهران می پردازد. جامعه آماری پژوهش، کلیه کارکنان زن دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران (واحدهای علوم و تحقیقات، تهران شمال، جنوب و مرکز) بودند که تعداد 1600 نفر می­باشند و با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای و فرمول کوکران، تعداد 310 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­ها پرسش نامه بود و برای تحلیل داده­های جمع­آوری شده از نرم­افزار SPSS و PLS استفاده شد. نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه­ها نشان داد که رابطه مثبت و معناداری بین سرمایه­های فکری سازمان و ابعاد آن از قبیل سرمایه­های انسانی، سرمایه­های ساختاری و سرمایه­های ارتباطی با توانمندسازی روانشناختی کارکنان وجود دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Proposing a Model of Identify the Relationship between Intellectual Capital and Employees’ Psychological Empowerment of Female Employees at Islamic Azad University in Tehran

چکیده [English]

This study which is practical in terms of the objectives and descriptive – correlation in terms of research method, aims to propose a model for identifying the relationship between intellectual capital and employees’ psychological empowerment among female staff of Islamic Azad University (branches of Science and Research, North, Center, and South). Statistical population includes all female employees (1600) in different branches of Islamic Azad University in Tehran. Using the stratified random sampling and Cochran formula, 310 individuals were selected as the sample. A questionnaire was used for data collection and SPSS and PLS software packages were used to analyze data. The results revealed that there was a significant relationship between the employees’ psychological empowerment and the intellectual capital together with its dimensions and, including human capital, structural capital, and relational capital.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intellectual Capital
  • human capital
  • relational capital
  • psychological empowerment
  • Islamic Azad University
  • female staff