نیازسنجی آموزشی مدیران دانشگاه علم و صنعت ایران بر اساس مدل شایستگی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشگاه آزاد اسلامی قائم شهر

چکیده

هدف پژوهش حاضر ارزیابی مولفه های شایستگی مدیران دانشگاه علم و صنعت ایران و نیازسنجی آموزشی آن‌ها است. روش اجرای پژوهش از منظر گردآوری داده‌ها توصیفی و از نوع پیمایشی است. در این پژوهش گردآوری داده‌ها با استفاده از سه نوع پرسشنامه انجام شده است که برای کارکنان، مدیران مافوق و مدیران دانشگاه علم و صنعت ایران طراحی شده‌اند. جامعه آماری شامل تعداد 102 نفر از مدیران دانشگاه و تعداد 364 نفر کارکنان این دانشگاه بوده که بر اساس جدول محاسبه نمونه کوکران تعداد 188 نفر از کارکنان این دانشگاه و تمام ۱۰۲ نفر مدیران برای نمونه انتخاب شده‌اند. در نهایت با استفاده از مدل بازخور 360 درجه ابتدا به ارزیابی مولفه های شایستگی مدیران دانشگاه علم و صنعت ایران پرداخته شده است. سپس با توجه به نقاط ضعف و قوت مدیران، دوره های آموزشی مورد نیاز برای آنها پیشنهاد شده است. نتایج ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که کارکنان و زیردستان نمره متوسط و همچنین خود مدیران و مدیران مافوق نمرات عالی به مولفه های شایستگی مدیران داده‌اند. با توجه به بررسی نیاز آموزشی مدیران، برگزاری دوره‌های «آموزش کار گروهی» از دیدگاه هر سه گروه (زیردستان، مدیران و مدیران مافوق) برای مدیران دانشگاه علم و صنعت ایران ضرورت دارد. همچنین پس از «آموزش کار گروهی»، دوره‌های «مهارت‌های مدیریتی» از دیدگاه کارکنان و مدیران و «افزایش دانش شغلی» از دیدگاه مدیران مافوق مورد نیاز شناخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Training Needs for managers in Iran University of Science and Technology (IUST) based on Competency Model

نویسندگان [English]

  • somaye sehattalab shahroudi 1
  • Nader Godini 2
1 Islamic Azad University, Tehran.
2 Islamic Azad University Ghaemshahr
چکیده [English]

The aim of present study is to assessment a competency model for managers of Iran University of Science and Technology (IUST). The research implementation approach from data gathering perspective is descriptive and of a survey type. The considered society is all managers and staffs engaged in the academic year of 2019-220. In this study, data are collected by use of three type of questionnaires for managements, senior managements and staffs. In order to determine the size of sample, senior managers and managers of the University were counted, and about 102 questionnaires were distributed among them. Also, according to the calculation table of the Cochran sample, 364 staffs of the university were sampled; and finally, 188 members of staffs were selected. In the conclusion, the results of this study showed that there are significant differences between the evaluations of the three groups about the competency of managers of this university; the variance analysis test also confirms this result. Therefore, it can be concluded that the average score of "managers' competency" from the viewpoint of subordinates and staffs is less than the score from the viewpoint of other two groups (managers and senior managers). Also the study indicates that from the perspective of the subordinates and staffs, managements, senior managements of the University “Teamwork Training” is necessary to IUST managers. After "teamwork training", "managerial skills" from the perspective of staff and managers and "increased job knowledge" from the perspective of senior managers are recognized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • need assessment of education
  • competency model
  • feedback evaluation model of 360 degrees
  • managers of Iran University of Science and Technology