شناسایی ابعاد، مولفه ها و شاخص های الگوی رفتار سیاسی درون سازمانی و برون سازمانی مدیران با استفاده از تکنیک دلفی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، گروه مدیریت، مشهد، ایران

2 دانشجوی دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، گروه مدیریت، بجنورد، ایران

3 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، گروه مدیریت، بجنورد، ایران

چکیده

تحقیق حاضر با هدف شناسایی ابعاد، مولفه ها و شاخص های الگوی رفتار سیاسی درون سازمانی و برون سازمانی مدیران با استفاده از تکنیک دلفی می باشد. تحقیق حاضر از بُعد هدف، تحقیقی توسعه‌ای – کاربردی می‌باشد. در این قسمت روش‌ها و ابزارهایی که در بخش کیفی تحقیق بکار گرفته شده است، نظیر روش دلفی، معرفی پانل دلفی یا اعضای گروه خبرگان، مراحل روش دلفی و... ارائه شد. در این پژوهش، ابتدا جهت ارائه الگوی رفتارهای سیاسی درون‌سازمانی و برون‌سازمانی مدیران با رویکرد هوش‌سیاسی در شهرداری‌های استان خراسان رضوی، با مرور ادبیات موجود، ابعاد و جنبه‌های مختلف آن استخراج شد. براساس تعریف موضوع، تخصص‌های مورد نیاز تعیین و اعضای پانل دلفی با استفاده از روش‌های نمونه‌گیری غیراحتمالی، شناسایی و انتخاب شدند. پس از تعیین اعضای پانل، سه مرحله روش دلفی انجام شد. پرسشنامه‌های هر مرحله به صورت حضوری و الکترونیکی توزیع و گردآوری شدند.جامعه آماری در بخش کیفی (پانل دلفی) شامل کلیه‌ی اساتید گروه مدیریت دانشگاه آزاد واحد مشهد و مدیران ارشد شهرداری‌های استان خراسان رضوی در سال 1396 می‌باشد که حداقل دارای تحصیلات کارشناسی‌ارشد باشند. در این راستا پژوهشگر 20 نفر از افراد واجد شرایط را که در چارچوب جامعه آماری بخش کیفی قرار می‌گرفتند؛ با هماهنگی اساتید محترم راهنما و مشاور به‌عنوان نمونه بخش کیفی یا اعضای منتخب پانل دلفی انتخاب نمود. (لازم به ذکر است که در نهایت اطلاعات مربوط به 17 نفر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت). بر این اساس رفتار سیاسی درون سازمانی با 6 مؤلفه و 25 شاخص، رفتار سیاسی برون سازمانی با پنج مؤلفه و 22 شاخص نهایی شدند. نتایج حاصله از آخرین مرحله تکنیک دلفی نشان داد که متغیر هوش سیاسی با پنج بُعد و 9 مؤلفه و 37 شاخص نهایی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the dimensions, components and indicators of the pattern of internal and external political behavior of managers using Delphi technique

نویسندگان [English]

  • Masoud Taheri Lari 1
  • Seyed Arman Hamouni 2
  • HosseinAli Bahramzade 3
2 Department of Management, Bojnourd Branch, Islamic Azad University, Bojnourd, Iran.
3 Department of Management, Bojnourd Branch, Islamic Azad University, Bojnourd, Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • رفتار سیاسی
  • هوش سیاسی
  • تکنیک دلفی