مصورسازی اثر توانمندسازها بر مدیریت دانش کتابداران دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران با استفاده از شبکه های عصبی خودسازمانده

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

2 *استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران.

3 دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

4 استادیار، آمار کاربردی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر در پی سنجش تاثیر توانمندسازها بر مدیریت دانش کتابداران دانشگاه‌های علوم پزشکی شهر تهران با استفاده از شبکه‌های عصبی خودسازمانده است، و از نوع کاربردی به روش پیمایشی- تحلیلی است. جامعه پژوهش 195 نفر کتابدران دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران، با روش سرشماری کامل است. ابزار جمع آوری داده‌ها دو پرسشنامه بر اساس مدل‌های لی و چوی، و نانوکا و تاکه‌اوچی بود، و تجزیه و تحلیل داده‌ها با روش آمار توصیفی استنباطی، آزمون پیرسون، فیشر و شبکه عصبی خودسازمانده بود، که با کمک نرم افزارهای اس‌پی‌اس‌اس ، آموس ، و متلب انجام شد. یافته‌ها نشان داد که مقدار وزن اهمیت (شیب خط رگرسیون استاندارد شده) برابر با 55/0 است، و نشان دهنده 30% اثر بخشی توانمندسازها بر مدیریت دانش است، از دیدگاه شاخص‌های برازش ضریب همبستگی بین توانمندسازها و مدیریت دانش مثبت است. نتایج نشان‌داد که توانمندسازهای مدیریت دانش و تمام ابعاد آن رابطه مثبت، معنادار، و تاثیر مستقیم بر مدیریت دانش دارند، بصورتی که بعد پشتیبانی آی‌تی بیشترین، و بعد مهارت‌های تی شکل کمترین عامل تاثیرگذار هستند، و شبکه عصبی خودسازمانده نیز رابطه توامندسازها با مدیریت دانش را تایید کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Illustrating the Effect of Enablers on Knowledge Management of Librarians in Tehran Universities of Medical Sciences Using Self-Organized Neural Networks

نویسندگان [English]

  • laleh forotan 1
  • Hajar Zarei 2
  • Esmat Momeni 3
  • Seyed Javad Mortezavi Amiri 4
1 Ph.D. Student, Department of Information Science, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran, E-mail: frotan30@gmail.com
2 *. Assistant Professor, Department of Information Science Tonekabon Branch Islamic Azad University, Tonekabon, Iran. Phone Number: 09111945078, E-mail: zarei.hajar@gmail.com(corresponding)
3 Associate Professor, Department of Information Science Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran., E-mail: momeni.esmat@yahoo.com
4 Assistant Professor,Applied Stistics, Chalus Branch, Islamic Azad University, Chalus, Iran., E-mail: jmortazavi.amiri@gmail.com
چکیده [English]

The present study seeks to assess the effect of enablers on the knowledge management of librarians in Tehran University of Medical Sciences using self-organized neural networks, and is applied by survey-analytical method. The research population is 195 librarians of Tehran University of Medical Sciences by complete census method. Data collection tools were two questionnaires based on Lee & Choi models, and Nanoka & Takeuchi, and data analysis was by inferential descriptive statistics, Pearson test, Fisher and self-organizing neural network, which was done with the help of SPSS software, Amos software, And MATLAB was done. Findings showed that the weight of significance (standardized regression line slope) is equal to 0.55, and shows 30% of the effectiveness of enablers on knowledge management. From the perspective of fit indicators, the correlation coefficient between enablers and knowledge management is positive. The results showed that knowledge management enablers and all its dimensions have a positive, significant, and direct effect on knowledge management, So that the IT support dimension is the most, and the T-shaped skills dimension is the least effective, And the self-organizing neural network has also confirmed the relationship between Enablers and knowledge management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge management Enablers
  • Knowledge Management
  • Librarians of Medical Universities
  • Self-Organized Neural Networks