مصورسازی اثر توانمندسازها بر مدیریت دانش کتابداران دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران با استفاده از شبکه های عصبی خودسازمانده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

2 *استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران.

3 دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

4 استادیار، آمار کاربردی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر در پی سنجش تاثیر توانمندسازها بر مدیریت دانش کتابداران دانشگاه‌های علوم پزشکی شهر تهران با استفاده از شبکه‌های عصبی خودسازمانده است، و از نوع کاربردی به روش پیمایشی- تحلیلی است. جامعه پژوهش 195 نفر کتابدران دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران، با روش سرشماری کامل است. ابزار جمع آوری داده‌ها دو پرسشنامه بر اساس مدل‌های لی و چوی، و نانوکا و تاکه‌اوچی بود، و تجزیه و تحلیل داده‌ها با روش آمار توصیفی استنباطی، آزمون پیرسون، فیشر و شبکه عصبی خودسازمانده بود، که با کمک نرم افزارهای اس‌پی‌اس‌اس ، آموس ، و متلب انجام شد. یافته‌ها نشان داد که مقدار وزن اهمیت (شیب خط رگرسیون استاندارد شده) برابر با 55/0 است، و نشان دهنده 30% اثر بخشی توانمندسازها بر مدیریت دانش است، از دیدگاه شاخص‌های برازش ضریب همبستگی بین توانمندسازها و مدیریت دانش مثبت است. نتایج نشان‌داد که توانمندسازهای مدیریت دانش و تمام ابعاد آن رابطه مثبت، معنادار، و تاثیر مستقیم بر مدیریت دانش دارند، بصورتی که بعد پشتیبانی آی‌تی بیشترین، و بعد مهارت‌های تی شکل کمترین عامل تاثیرگذار هستند، و شبکه عصبی خودسازمانده نیز رابطه توامندسازها با مدیریت دانش را تایید کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Illustrating the Effect of Enablers on Knowledge Management of Librarians in Tehran Universities of Medical Sciences Using Self-Organized Neural Networks

نویسندگان [English]

  • laleh forotan 1
  • Hajar Zarei 2
  • Esmat Momeni 3
  • Seyed Javad Mortezavi Amiri 4
1 Ph.D. Student, Department of Information Science, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran, E-mail: frotan30@gmail.com
2 *. Assistant Professor, Department of Information Science Tonekabon Branch Islamic Azad University, Tonekabon, Iran. Phone Number: 09111945078, E-mail: zarei.hajar@gmail.com(corresponding)
3 Associate Professor, Department of Information Science Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran., E-mail: momeni.esmat@yahoo.com
4 Assistant Professor,Applied Stistics, Chalus Branch, Islamic Azad University, Chalus, Iran., E-mail: jmortazavi.amiri@gmail.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge management Enablers
  • Knowledge Management
  • Librarians of Medical Universities
  • Self-Organized Neural Networks