بررسی تأثیر سبک های رهبری و سرمایه فکری بر عملکرد مدیران مدارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت آموزشی- دانشکده علوم تربیتی و حسابداری-دانشگاه آزاد اسلامی رودهن- رودهن-ایران

2 مدیریت اجرایی، علوم تربیتی و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

چکیده

هدف پژوهش بررسی تأثیر سبک های رهبری و سرمایه فکری بر عملکرد مدیران مدارس منطقه 1 شهر تهران است. روش تحقیق توصیفی - همبستگی است. جامعه آماری کلیه مدیران مدارس منطقه 1 شهر تهران به تعداد 200 نفر می باشد. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده 132 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه های سبک های رهبری باس و آوالیو (2003)با پایایی رهبری تحولی 92/0، رهبری تبادلی 87/0، سرمایه فکری بونتیس (1999)با پایایی 89/0و عملکرد مدیران نابدل(1386) با پایایی 84/0 بود. روایی ابزار توسط صاحبنظران تایید شد. برای تجزیه و تحلیل از آزمون رگرسیون استفاده شد. یافته ها نشان داد از میان ابعاد سبک رهبری تحول آفرین (نفوذ آرمانی و ملاحظه فردی) و از میان ابعاد سبک رهبری تبادلی(پاداش مشروط، مدیریت بر مبنای استثنا(فعال)، و از میان ابعاد سرمایه فکری (سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری) توانایی پیش بینی عملکرد مدیران مدارس منطقه 1 شهر تهران را دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of Leadership Styles and Intellectual Capital on the Performance of School District 1 Administrators in Tehran City

نویسندگان [English]

  • MAHBUBEH ABDOLLAHI 1
  • Hossein sadat najafi 2
1 Department of Educational Management, Faculty of Educational Sciences and Accounting, Islamic Azad University of Rouden-Roudehen-Iran
2 Executive Management, Educational Sciences and Accounting, Islamic Azad University, Roudehen, Iran
چکیده [English]

The current study was aimed at investigating the effect of Leadership Styles and Intellectual Capital on the Performance of School District 1 Administrators in Tehran City. To reach this, descriptive correlational study was conducted. The population under study was consisted of all the 200 Administrators in Tehran City. Using simple random sampling, a number of 132 person were selected as the sample population in the study. In order to measure the variables used in the research, three questionnaires were used by Bass and Avolio leadership style (2003), Intellectual Capital Bontis (1999) and performance of the managers of Nabdel (2007). Validity of three questionnaires was confirmed by the experts and the Cronbach's alpha coefficient for the questionnaires was Intellectual Capital 0.89, transformational leadership 0.92, Transactional leadership 0.87 performance 0.84. For analyzing, descriptive statistics and inferential statistics regression were used. The research findings showed that among the dimensions of the transformational leadership style (idealistic influence and individual consideration) and among the dimensions of the style of Transactional leadership (contingent remuneration, management on the basis of the exception (active), as well as the dimensions of intellectual capital (human capital and Structural capital) can predict the performance of district 1 school principals in Tehran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • transformational leadership
  • Transactional Leadership
  • Intellectual Capital
  • Performance of Administrators