ارائه الگویی سازمان یادگیرنده در مدارس ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت آموزش عالی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، قم، ایران

2 مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

3 برنامه‌ریزی درسی و استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی سازمان یادگیرنده در مدارس ابتدایی شهر تهران انجام پذیرفت. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی– بنیادی؛ از نظر روش جمعآوری دادهها توصیفی – همبستگی و از نظر نوع داده، آمیخته (کیفی-کمی) از نوع اکتشافی بود. جامعۀ آماری بخش کیفی پژوهش، شامل خبرگان دانشگاهی و صاحبنظران آموزش و پرورش بود. در بخش کمی، جامعه آماری شامل کلیه معلمان مقاطع ابتدایی شهر تهران به تعداد 905 بودند نمونه ها در بخش کیفی، با نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. جهت برآورد حجم نمونة مورد نیاز در بخش کمی پژوهش از روش محاسبه حجم نمونه در مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد و تعداد 310 نفر به عنوان نمونه به روش نمونهگیری خوشهای چند مرحله ای انتخاب شدند. در بخش کیفی از مصاحبههای نیمهساختار یافته استفاده شد و در بخش کمی، از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی و پایایی ابزارها مورد سنجش قرار گرفته و تایید گردید. روش تحلیل دادهها در بخش کیفی کدگذاری نظری برگرفته از روش نظریه‌پردازی داده بنیاد بود. در بخش کمّی از روشهای آمار توصیفی و استنباطی(آزمونهایی نظیر همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل عاملی اکتشافی) استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان دادند که مؤلفههای تشکیل دهنده سازمان یادگیرنده، شامل مؤلفههای تسلط فردی، الگوهای ذهنی، تفکر سیستمی، آرمان مشترک، یادگیری تیمی و فناوری اطلاعات بود. همچنین، مؤلفههای اثرگذار بر سازمان یادگیرنده د رمدارس ابتدایی شامل، مؤلفههای فرهنگ سازمانی، رهبری و نیروی انسانی بودند. علاوه بر این، در پژوهش حاضر الگوی سازمان یادگیرنده ارائه شد که علاوه بر مؤلفههای عنوان شده، عوامل تسهیلگر، سازوکار و موانع را نیز مورد بررس قرار داد و از برازش مطلوبی برخوردار بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

learning organization, leadership, organizational culture, human resources

نویسندگان [English]

  • Maryam Sadat Yahya Zadeh Waqefi 1
  • Mohammad Javad Salehi 2
  • Ahmad Saeedi 2
  • Saifullah Fazl Elahi 3
1 Higher Education Management, Islamic Azad University, Qom Branch, Qom, Iran
2 Higher Education Research and Planning Institute
3 Curriculum Planning and Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Islamic Azad University, Qom Branch, Iran
چکیده [English]

The purpose of the present study was to provide a model of learning school in elementary schools in Tehran. The research method was applied in terms of applied-fundamental purpose; in terms of collecting data, it was descriptive-correlational and in terms of the data-type it was (qualitative-quantitative) exploratory one. The statistical community of the qualitative research part included academic experts and educators. In the quantitative part, the statistical community included 905 teachers of Elementary schools in Tehran throughout the country. Samples were selected in a qualitative part with purposeful sampling. In order to estimate the required sample size in the quantitative part of the study, sample size was used in structural equation modeling and 310 individuals were selected as multi-stage cluster sampling. In the qualitative part, half-structured interviews were used and in the quantitative part, a researcher-made questionnaire was used. Reliability and validity of the study tools were meseared and they all were midified. The method of data analysis in the qualitative part of the theoretical coding was derived from the method of data theorizing. In the quantitative part, descriptive and inferential statistics (tests such as Pearson correlation, confirmatory factor analysis and exploratory factor analysis) were used. The results of the study showed that the components of the learning organization included components of individual domination, mental patterns, system thinking, common goal, team learning and information technology. Also, the components affecting the learning organization in the elementary school included components of organizational culture, leadership and human resources. In addition, in the present study, the learning organization model was presented which in addition to the mentioned components, facilitation factors, mechanism and barriers were also considered and fitted fit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Learning organization
  • Leadership
  • organizational culture
  • human resources