طراحی الگوی برنامه درسی اخلاق زیست محیطی مبتنی بر برساختگرایی اجتماعی در دوره متوسطه دوم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

واحد ساری

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، طراحی الگوی برنامه درسی اخلاق زیست محیطی مبتنی بر برساختگرایی اجتماعی در دوره متوسطه دوم است. در این پژوهش روش تحلیل محتوای کیفی از نوع استقرایی مورد استفاده قرار گرفت. انتخاب مشارکت کنندگان با استفاده از روش نمونه گیری هدف مند و معیار اشباع نظری بود که تعداد 15 نفر از اساتید و متخصصان برنامه درسی انتخاب شدند. در واقع، انتخاب مشارکت کنندگان بر اساس میزان تجارب آن ها در زمینه برنامه درسی بود. برای گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته فردی استفاده شده است. داده های بدست آمده از مصاحبه ها با روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی تجزیه و تحلیل شد. نتایج تحلیل مصاحبه های برگرفته از نظر متخصصان، حاکی از این است که برنامه درسی اخلاق زیست محیطی در دوره متوسطه دوم از مطلوبیت کافی برخوردار نبوده و دارای نقاط ضعفی است. هم چنین به ویژگی های عناصر برنامه درسی اخلاق زیست محیطی مبتنی بر برساختگرایی اجتماعی به ترتیب برای هدف، محتوا و راهبردهای یاددهی-یادگیری و ارزشیابی اشاره شد و الگوی برنامه درسی اخلاق زیست محیطی مبتنی بر برساختگرایی اجتماعی طراحی شد. نتایج نشان می دهد که تمامی عناصر و اجزا برنامه درسی در تعامل با یکدیگر هستند و بین برنامه درسی اخلاق زیست محیطی و برساختگرایی اجتماعی رابطه وجود دارد و برساختگرایی اجتماعی برای افزایش قابلیت های برنامه درسی اخلاق زیست محیطی کفایت لازم را دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A model of an environmental ethics curriculum based on social constructivism in the second high school

نویسندگان [English]

  • Hanieh khodadadi
  • Esmat Rasoli
  • Vahid Fallah
Sari IAU
چکیده [English]

The aim of the present study is to design a model of environmental ethics curriculum based on social constructivism in the second high school. In this study, inductive content analysis method of inductive type was used. The participants were selected using a targeted sampling method and a theoretical saturation criterion, which selected 15 professors and specialists. In fact, the participants were selected based on their experience in the field of environmental ethics curriculum. A semi-structured individual interview was used to collect data. The data obtained from the interviews were analyzed by open, central and selective coding methods. The results of the analysis of the interviews obtained by experts indicate that the environmental ethics curriculum in the second high school is not sufficiently desirable and has weaknesses. The characteristics of the elements of the environmental ethics curriculum based on social constructivism for purpose, content and strategies of teaching-learning and evaluation were also pointed out, and the pattern of the ecological ethics-based environmental ethics curriculum was designed. The results show that all the elements and components of the educational program interact with each other and there is a relationship between the environmental ethics curriculum and the social constructivism, and the social constructivism is sufficient to increase the capabilities of the environmental ethics curriculum.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Ethics Curriculum
  • Social constructivism
  • Second high school