تبیین شاخص‌های دانشگاه کارآفرین در آموزش عالی از طریق سیستم استنتاج فازی: مطالعه‌ای در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

امروزه نقش یک دانشگاه کارآفرین در یک محیط پویا از اقتصاد دانش بنیان؛ حمایت از توسعة اقتصادی از طریق افزایش میزان و کیفیت تحقیقات (بنیادی و کاربردی) است، و انتقال سریع چنین دانش جدیدی به جامعه از طریق آموزش و کارآفرینی محقق می­گردد. از طرفی هدف از پژوهش حاضر تبیین و بررسی وضعیت کارآفرینی دانشگاهی و شاخص­های دانشگاه کارآفرین، شامل: مؤلفه­های چشم­انداز، مأموریت و استراتژی دانشگاه؛ حاکمیت و ادارة دانشگاه؛ ساختار و طرح سازمانی؛ چند رشته­ای، فرا رشته­ای؛ قدرت نفوذ و استفاده از منابع متنوع؛ مدیریت ذینفعان و ارزش­های جامعه؛ دانش­آموختگان؛ انتقال دانش؛ مرکز رُشد، تأمین مالی مخاطرات در شرکت­های مشتق از دانشگاه؛ بین­المللی­سازی، و در نهایت، آموزش کارآفرینانه و آموزش سرمایه­گذاری، در آموزش عالی از طریق سیستم استنتاج فازی می­باشد. روش این پژوهش از نظر نحوه‌ گردآوری داده‌ها، روش پیمایشی و از نظر مقاصد پژوهش، کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش نیز اساتید، خبرگان و مسئولین دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر در امر کارآفرینی می­باشند. در تحقیق پیش روی، برای جمع­آوری داده­ها از پرسش­نامه استاندارد دانشگاه کارآفرین گیب2 (2012)، و به­منظور تجزیه و تحلیل داده­ها از آزمون فرضیه فازی استفاده شده است. یافته­ها نشان داد که کارآفرینی دانشگاهی و ویژگی­های دانشگاه کارآفرین در دانشگاه مورد مطالعه، در وضعیت نامطلوبی قرار دارند. در نهایت باید اشاره کرد که نظام علم اغلب کشورها در پاسخ­گویی به نیاز فزاینده اجتماعی و اقتصادی به دانش و فناوری در حال تغییر و تحول هستند، و نظریه دانشگاه کارآفرین یکی از مدل­های مطرح شده برای تبیین چهره جدید و متحول شدة دانشگاه­ها است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploring the Indexes of Entrepreneurial University in Higher Education through Fuzzy Inference System at Islamic Azad University, Qaemshahr Branch

چکیده [English]

The role of an entrepreneurial university in the dynamic environment of the knowledge-based economy is supporting the economic development through increasing the quantity and the quality of research(basic and applied). The rapid transfer of the new knowledge to the community is possible through education and entrepreneurship. The purpose of the present research is exploration and investigating the condition of academic entrepreneurship and indexes of the entrepreneurial university, Including mission, strategy,  governance, organization and organizational design, multidiscipline, transdicipline, leverage, applying different resources,  public value and stakeholder management, alumni, knowledge transfer, incubation, cross all departmental spin offs venture funding, internationalization, and enterprise and entrepreneurship education in higher education through Fuzzy Inference System. The method used in this study is survey method (in terms of data collection) and an applied research (in terms of research purposes). Statistical population of the present study includes professors, specialists, and administrators of Islamic Azad University, Qaemshahr branch. Entrepreneurial university questionnaire designed by Gibb (2012) was used for data collection, and the Fuzzy Hypothesis Test was used for data analysis. Results showed that academic entrepreneurship and Indexes of entrepreneurial university in the intended were in undesirable status. Science systems in the world have been in transition for better responding to social and economic needs to knowledge and technology. Entrepreneurial university is one of the suggested models for describing a new and modified picture for universities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurial University
  • higher education
  • Entrepreneurship
  • Fuzzy Inference System