بررسی نقش میانجی رهبری تحول‌گرا و سلامت روانی در رابطه بین اشتیاق کارکنان و اعتماد سازمانی در مهدکودک و پیش دبستانی های استان فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی، واحد آباده، دانشگاه ازاد اسلامی، اباده، ایران

2 کارشناسی ارشد/ واحد اباده/ دانشگاه ازاد اسلامی

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی نقش میانجی رهبری تحول‌گرا و سلامت روانی بین اشتیاق کارکنان و اعتماد سازمانی در مهدکودک و پیش دبستانی های استان فارس انجام شده است. جامعه‌ی آماری این پژوهش را مدیران و مربیان مهدکودک و پیش دبستانی های استان فارس تشکیل می‌دهند که تعداد آن‌ها حدود4000 نفر می‌باشد. جهت انتخاب حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان نمونه 351 نفری به شیوه تصادفی طبقه ای انتخاب گردید. پایایی پرسشنامه به وسیله ضریب‌ آلفای کرونباخ و پایایی مرکب و روایی آن توسط روایی سازه و محتوایی مورد بررسی و تایید قرار گرفت. با استفاده از تکنیک مدل‌سازی معادلات ساختاری فرضیات تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که اشتیاق شغلی رابطه مثبت و معناداری با سلامت روانی، اعتماد سازمانی، و رهبری تحول گرا دارد. همچنین سلامت روانی با اعتماد سازمانی و رهبری تحول گرا با اعتماد سازمانی نیز رابطه مثبت داشتند. از طرفی سلامت روانی و رهبری تحول گرا نقش میانجی را بین اشتیاق کارکنان و اعتماد سازمانی ایفا می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the mediating role of transformational leadership and psychological well-being between employee engagement and organizational trust in kindergarten in Fars province

نویسندگان [English]

  • marzieh heydari 1
  • zahra Heydari 2
1 Department of Educational Sciences, Abadeh Branch, Islamic Azad university, Abadeh, Iran
2 M.A, abadeh branch,...
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the mediating role of transformational leadership and psychological well-being between employee engagement and organizational trust in kindergarten in Fars province. The statistical population of this research is the principals and educators of the kindergarten in Fars province, whose number is 4000 people. To select the sample size, using a morgan table, a sample of 351 people was selected in a stratified random sampling. the reliability of the questionnaire was verified by cronbach's alpha coefficient and composite reliability and its validity was verified by structural and content validity. using the structural equation modeling technique, the hypotheses of the research were analyzed. the results of this study showed that job thirst had a positive and significant effect on psychological well-being, organizational trust, and transformational leadership. also, psychological well-being had a positive effect on organizational trust and transformational leadership on organizational trust. on the other hand, psychological well-being and transformational leadership plays a mediating role between employee engagement and organizational trust.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Employee Engagement
  • psychological well-being
  • Organisational Trust
  • transformational leadership